Regularitet och punktlighet

Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet

Tågkaos är ett ord som frekvent förekommer i media och luttrade resenärer har lärt sig vad begrepp som signalfel, växelfel och nedriven kontaktledning innebär. En vanlig vardag reser cirka 5 500 personer med Norrtåg. Även en liten störning påverkar snabbt många människor. För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Ett ökat järnvägsunderhåll som inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna skulle bidra till ett ökat förtroende för järnvägen och därmed ökat resande.

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Norrtåg

Punktligheten uppgår till 90% andra kvartalet 2017

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Banarbeten under sommaren och problem med infrastruktur påverkar punktligheten tillsammans med fordonsunderhåll på dieselfordonet. Sträckan Umeå-Luleå uppvisar en klart förbättrad punktlighet efter de rälsbyten och hastighetsförbättringar som vi nu har på sträckan. Norrtåg ligger fortsatt bra i jämförelse med riket genomsnitt avseende medeldistanståg (regional tåg). Problem med signalfel och infrastruktur påverkar sträckan Kiruna-Luleå negativt. Banarbeten runt Ånge har fungerat både bra och mindre bra pga stora variationer på dagarna som påverkar punktligheten på vissa tåg.

Punktlighet månadsvis jämfört med riket

Regulariteten 95 % andra kvartalet 2017

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen.

Vi ser en stabil trafik på samtliga sträckor där vi kan påverka nyckeltalet,  undantag sträckan Umeå-Lycksele där ersättningsfordon saknas. Banarbeten på sträckan Sundsvall-Östersund har påverkat regulariteten negativt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% punktlighet kvartal 1, 2017

Kvartal 1 2017 uppvisar en punktlighet på 89 % jämfört med föregående år 84 %. Genomgående uppvisar Norrtåg en bättre punktlighet på samtliga sträckor jämfört med föregående år. Föregående år var det stora problem med den uppdatering av ERTMS som skedde vilket bl.a. medförde omstart av system på perrong, vilket gav merförseningar. På sträckan Umeå-Luleå uppvisas en förbättrad punktlighet mest beroende på en rättvisande tidtabell. Dock kvartstår problem med prioriteringar hos driftledningen på Trafikverket. Godståg och dess framkomlighet medför förseningar för persontågen.

 

95% regularitet kvartal 1, 2017

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

 

Orsak till inställda turer

I början av året ställdes trafik in pga. kyla i Norrbotten och på sträckan Umeå-Luleå. Ett större kontaktledningsfel på sträckan Sikträsk-Gällivare orsakat också störningar under början av januari. Under flera dagar under januari månad hade dieselfordonet Y31 haft problem med bl.a. tågvärme vilket orsakat inställda avgångar under månaden. Ett flertal av fordonen har haft, främst X62 Coradia,  hjulproblem. Detta har medfört många svarvtillfällen eller hjulaxelbyten. Hjulproblem som medfört axelbyten har haft många dagar för underhåll och påverkat fordonstillgänglighet. Detta har medfört att flera turer på Botniabanan varit inställda, betydligt fler än tidigare vintrar. Under kvartalet har det funnits även problem med kontaktledningar, växelfel, signalstörningar och urspårade arbetsfordon för att nämna problem som är relaterade till infrastruktur mm.

 
Norrtåg AB