Förebyggande arbete gav resultat

Den snörika vintern 2018 var en tuff period för Norrtåg med många inställda avgångar och försenade tåg. För att kunna möta liknande vinterrelaterade utmaningar genomfördes under året ett stort förebyggande arbete, något som Norrtåg ser effekter av under december 2018 och januari 2019.

Första kvartalet 2018 blev en stor utmaning för tågtrafiken i norra Sverige. Historiskt stora snömängder ledde till många störningar, förseningar och inställda turer. Följden av detta blev ett minskat resande under perioden och därmed också ett minskat förtroende för tåget som trafikslag, även om tågtrafiken generellt sett har en hög tillförlitlighet gällande regularitet och punktlighet.

Efter en ovanligt snörik vinter kom en ovanligt torr och varm sommar. Åsknedslag och bränder orsakade störningar i infrastrukturen, vilket i sin tur ledde till inställda avgångar samt påverkade punktligheten. Först under hösten återgick resandet till normala volymer.

Under 2018 har1 400 000 personer rest med Norrtåg, 5 500 personer en vanlig vardag, varav en stor del pendlar till arbete och skola. Störningar i tågtrafiken påverkar därför snabbt många människor, och i förlängningen förtroendet för tågtrafiken. Att tåget kommer i tid, punktligheten, är en av de viktigaste faktorerna, och avgörande för om resenären väljer tåget. Punktlighet är därför något som Norrtåg arbetar med kontinuerligt för att förbättra. Under 2018 nådde 82% av alla Norrtågs turer sin slutstation inom fem minuter efter planerad ankomsttid. Punktligheten för 2018 var alltså 82%, jämfört med 88% 2017. Ankomst inom 15 minuter var under 2018 92%.

Anledningarna till varför tåg ställs in eller blir sena kan bero på en rad omständigheter. Fel eller skador på tåget, olyckor och viltpåkörningar, banarbete, vinterrelaterat underhåll, signalfel, växelfel och andra problem i infrastrukturen är några av de vanligaste orsakerna bakom förseningar eller inställda turer. Närmare hälften, 45%, av all försening beror på brister i infrastrukturen. Operatörens ansvar för förseningar uppgår sammantaget för 2018 till cirka 29%. Under fjärde kvartalet 2018 pågick stora banarbeten på Botniabanan och Mittbanan med hastighetsnedsättningar och bussersättningar, vilket var den stora orsaken till bristande punktlighet för berörda tågsträckor.

Förutom punktlighet ärregularitet en annan variabel som används för att kunna mäta kvalitet. Regulariteten redovisar hur många planerade tåg som når sin slutstation och för 2018 var regulariteten 92%. Att tågen inte når sin slutdestination kan bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn, att det har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Regulariteten har varierat under året och vinterrelaterade problem under första kvartalet påverkade regulariteten märkbart, i synnerhet på sträckorna Umeå-Luleå och Umeå.Sundsvall. Dieselsträckan mellan Hällnäs och Lycksele drabbades av inställda turer på grund av långa fordonsunderhåll. Även banarbeten med lång oplanerad banarbetstid har varit en orsak till minskad regularitet under sista kvartalet.

Vintermånadernas stora antalviltolyckor, nedfallande is och nedrivna kontaktledningar under hösten är de främsta orsakerna till inställda turer. Under vissa perioder och sträckor har fordonstillgängligheten varit begränsad, vilket har medfört inställda turer.

För att minska störningar och förbättra kvaliteten under vinterhalvåret har ett stort förebyggande arbete lagts ned på att planera underhållet, bland annat förbättringar på fronter och förebyggande svarv på hjul. Detta arbete ser vi effekter av under december 2018 och januari 2019, i form av mindre inställda turer.

För tidigare rapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB