Regularitet och punktlighet

Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet

Tågkaos är ett ord som frekvent förekommer i media och luttrade resenärer har lärt sig vad begrepp som signalfel, växelfel och nedriven kontaktledning innebär. En vanlig vardag reser cirka 5 500 personer med Norrtåg. Även en liten störning påverkar snabbt många människor. För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Ett ökat järnvägsunderhåll som inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna skulle bidra till ett ökat förtroende för järnvägen och därmed ökat resande.

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Norrtåg

92 % regularitet 2017

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Störningar i tågtrafik som signal-, el-, växelfel och fordonsfel innebär inställda turer eller förseningar. En vanlig vardag reser cirka 5 500 personer med Norrtåg. Även en liten störning påverkar snabbt många människor. Ett effektivare fordonsunderhåll tillsammans med ett bättre järnvägsunderhåll som inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet skulle bidra till ett ökat förtroende för Norrtåg och därmed ökat resande.  Under kvartal 4 har regularitet varit 94 %.

Under första veckan i december uppstod fordonsrelaterade skador vilket medförde inställda turer på sträckan Umeå-Sundsvall. Under tiden augusti tom första veckan i november genomfördes tungt underhåll på X62 Coradia som bl.a. trafikerar Botniabanan. Det medförde att ett av tolv fordon var borta veckovis på underhåll i Motala vilket har medfört ökat tryck på depå i Umeå och ställt krav på  bra planering av underhållet. Under vissa dagar har planering brustit eller det har uppstått akuta fordonsproblem som inneburit fordonsbrist vilket i sin tur medfört inställda turer.

Under året har ett flertal åtgärder vidtagits på Mittbanan för att uppnå ökad kapacitet, kortare restid, ökad tillgänglighet och säkerhet. Banarbeten påverkar Norrtågs regularitet med delinställda turer, vilket syns i statistiken.

På sträckan Umeå-Lycksele har fordonsrelaterade problem uppstått vilket medfört delinställda sträckor, Hällnäs-Lycksele, dock har dieselfordonen under hösten uppvisat en bra tillgänglighet vilket totalt sett har ökat regularitet på sträckan jämfört med fg. år. 92 % av alla avgångar har nått sin slutdestination med tåg under 2017. 

 

88 %  punktlighet 2017

Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen.  Det finns många skäl till varför ett tåg är försenat. Den enskilt största orsaken är relaterad till infrastruktur. Banarbeten drar ut på tid vilket ger förseningar, banarbeten medför nedsättningar i hastighet, vilket ger också förseningar. På sträckor som har tung godstrafik får ibland persontåg annan prioritet vid mötesplatser. Det finns också förseningar som är orsakade av operatören. Det kan ha blivit något fel på tåget eller någon vagn, man väntar in andra tågförbindelser eller man har korta vändningar som medför att en försening fortsätter vid tågvändning eller fortsatt resa. Ackumulerat för 2017 uppgår operatörens ansvar för förseningar till cirka 40 %.

Punktlighet per linje och kvartal

Den jämförande siffran för kvartal 4 i riket är 86,6 % för RT+5.

Var orsakar förseningarna?

Orsak till förseningarna är kopplade till främst banarbeten och infrastruktur.  Vid analys av höstens förseningar är cirka 48 % direkt kopplat till infrastruktur och beslut tagna av driftsledningen hos Trafikverket. Banarbeten på sträckan Sundsvall-Östersund har medfört förseningar kopplat till infrastruktur och hastighetsnedsättningar Drygt 25 % är kopplat till fordonsunderhåll eller fel på fordon under sträckan, operatörens prioritering på plattform och en mindre del av hänförbart till personal. Den av operatören orsakade försening är en stor andel är kopplat till inväntar på anslutande tåg/buss. Varje månad har Norrtåg cirka 4-6 tillfällen med obehöriga på spår vilket ger upphov till förseningar då polis tillkallas för att avsyna banan.

Sämst punktlighet uppvisas på sträckan Luleå-Kiruna som uppvisar 69 %. Den absolut största andelen av förseningsminutrar är hänförbart till banarbete. Ett arbete har initierats av Norrtåg tillsammans med Trafikverket och operatören för att identifiera huvudorsakerna och hitta förbättringsområden.

Läs mer i den senaste rapporten:KVALITETSRAPPORT 2017 Q4

För tidigare rapporter, se här: Pressmeddelande & rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norrtåg AB