Regularitet och punktlighet

Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet

Tågkaos är ett ord som frekvent förekommer i media och luttrade resenärer har lärt sig vad begrepp som signalfel, växelfel och nedriven kontaktledning innebär. En vanlig vardag reser cirka 5 500 personer med Norrtåg. Även en liten störning påverkar snabbt många människor. För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Ett ökat järnvägsunderhåll som inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna skulle bidra till ett ökat förtroende för järnvägen och därmed ökat resande.

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Norrtåg

Punktligheten 88% tredje kvartalet 2017

De viktigaste kvalitetsfaktorerna för tågtrafik är punktligheten och hur en eventuell störning hanteras. Vid trafikstörningar är det viktigt hur informationen når den drabbade resenären. Resenären vill äga information och kunna planera alternativa resvägar, möjlighet att upprätthålla planerade anslutningar men även hur resenären ska minimera effekterna av trafikstörningarna. NKI ger tydliga signaler hur viktigt det är med rätt skyltning, utrop och rätt information via sms-notifieringar, appar och hemsida. Tågkompaniets servicecenter arbetar här aktivt tillsammans med Trafikverkets trafikledning för att hitta alternativa resvägar och färdmedel för kunden vid trafikstörningar. Under det senaste kvartalet har det varit ett flertal störningar pga. fordonsbrist och stora banarbeten på bl.a. Mittbanan och vid Timrå på sträckan Umeå-Sundsvall. Störningar som har betytt inställda turer och förseningar.

Tågkompaniet har haft brister och aktivt för att i första hand förbättra punktlighet men även information till sina resenärer. Aktiviteter som genomförs är bl.a. ett nytt systemstöd, CATO,  för lokförare och verksamhetsuppföljning med alla förare. Information via sms och hemsida har haft bristande kvalitet men Tågkompaniet arbetar aktivt med ett förbättringsarbete.

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

 

Regulariteten 92 % tredjekvartalet 2017

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen.

Vi ser genomgående en stabil trafik med vissa undantag sträckan Umeå-Lycksele och Sundsvall-Östersund. På sträckan Hällnäs-Lycksele har dieselfordonet haft  problem med moterer gav störningar med delinställda sträckor under kvartal 2. Under kvartal 3 har det varit omfattande planerade banarbeten på Mittbanan vilket givit delinställda turer. Från 1 augusti månad och 12 veckor framåt har X62 Coradia varit på tungt underhåll, en varje vecka. Detta har medfört en mindre tillgång till reservfordon och trafiken på Botniabanan har fått en sämre regularitet då främst sträckorna Umeå-Nordmaling-Örnsköldsvik har ställts in in pendlartider då fordon saknats.

 

Var orsakar förseningarna?

Orsak till förseningarna är kopplade till främst banarbeten och infrastruktur.  Vid analys av höstens förseningar är cirka 48 % direkt kopplat till infrastruktur och beslut tagna av driftsledningen hos Trafikverket. Banarbeten på sträckan Sundsvall-Östersund har medfört förseningar kopplat till infrastruktur och hastighetsnedsättningar Drygt 25 % är kopplat till fordonsunderhåll eller fel på fordon under sträckan, operatörens prioritering på plattform och en mindre del av hänförbart till personal. Den av operatören orsakade försening är en stor andel är kopplat till inväntar på anslutande tåg/buss. Varje månad har Norrtåg cirka 4-6 tillfällen med obehöriga på spår vilket ger upphov till förseningar då polis tillkallas för att avsyna banan.

Sämst punktlighet uppvisas på sträckan Luleå-Kiruna som uppvisar 69 %. Den absolut största andelen av förseningsminutrar är hänförbart till banarbete. Ett arbete har initierats av Norrtåg tillsammans med Trafikverket och operatören för att identifiera huvudorsakerna och hitta förbättringsområden.

Läs mer i den senaste rapporten: Fullständig rapport för kvartal 3, 2017

För tidigare rapporter, se här: Pressmeddelande & rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norrtåg AB