Regularitet och punktlighet

Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet

Tågkaos är ett ord som frekvent förekommer i media och luttrade resenärer har lärt sig vad begrepp som signalfel, växelfel och nedriven kontaktledning innebär. En vanlig vardag reser cirka 5 500 personer med Norrtåg. Även en liten störning påverkar snabbt många människor. För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Ett ökat järnvägsunderhåll som inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna skulle bidra till ett ökat förtroende för järnvägen och därmed ökat resande.

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Norrtåg

89% punktlighet kvartal 2, 2016

Rätt tid +5 min inklusive helt akutinställda tåg är 89 % ackumulerat 2016 exkl Luleå. Vi har valt att redovisa punktligheten exkl Luleå pga av felaktig hastighet på banan i Trafikverkets tågplan.

Punktlighet per sträcka kvartal 2

statistik-q-2-3

 

95% regularitet kvartal 2, 2016

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen

Vi ser en stabil trafik på samtliga sträckor där vi kan påverka nyckeltalet,  undantag sträckan Umeå-Lycksele där ersättningsfordon saknas samt Kiruna-Luleå där vinterkylan vilket medförde att avgångar ställdes in samtidigt som det har gjort en uppgradering av ERTMS ombord på fordonen vilket minskat fordonstillgänglighet för trafik.

 

statistik-q2

Orsak till inställda turer

Löpande under året har operatören uppvisat ett bra och planerat underhåll på fordon Ökad bemanning, bättre fordonskompetens samt bättre fordon bidrar till en klar förbättring av tillgängligheten. Inställda turer under kvartalet är främst kopplat till underhåll på dieselfordon (166 st) och infrastruktur (83 st), som avser planerade banarbeten främst kopplade till helgdagar.

Orsak till inställda turer månadsvis

 

statistik-q2-2

 
Norrtåg AB