Intresseföreningen Norrtåg – en norrländsk tågröst

Norrtåg AB är bolagsstyrelsen men parallellt med detta finns Intresseföreningen Norrtåg som sedan 2001 samverkar på det mer politiska planet för en samlad syn på framtidens järnväg i de fem norrlandslänen (Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt Norrbotten). Inom Intresseföreningen samverkar kommuner, regioner och länstrafikbolag. Föreningen var initiativtagare till Norrtågstrafiken och agerade samlat politiskt under åren innan politiska beslut hade fattats. De senaste åren har föreningen medverkat aktivt i främst stora infrastrukturprojekt som Botniska korridoren inklusive Nya Ostkustbanan, Atlantbanan och Norrbotniabanan samt Bothnian green logistic corridor (BGLC).

Intresseföreningen Norrtåg blir plattform för Järnvägsforum Norr

Intresseföreningen Norrtåg har beslutat att som huvudsaklig inriktning fokusera på att utveckla engagemanget och diskussionen om framtidens järnväg och tågtrafik genom Järnvägsforum Norr. Intresseföreningen blir då den organisatoriska hemvisten för arrangemanget som initierades av Länsstyrelsen Västernorrland. Järnvägsforum Norr ska då både bli en fysisk mötesplats i form av ett årligt forum och en plattform för diskussion där emellan.

Läs mer på jarnvagsforumnorr.se

Politisk styrelse

Norrtåg är organiserat i en styrelse med tillhörande arbetsutskott samt föreningsstämma som möts en gång per år. Den politiska styrelsen består av 2 ordinarie representanter plus en ersättare per län. Styrelsen ansvarar för att driva föreningens verksamhet samt att styra det operativa utvecklingsarbetet. Styrelsen har också en central roll i fråga om externa kontakter mot centrala myndigheter med mera.

Ordförande för föreningen är Elvy Söderström för en period på ett år.
Styrelse för föreningen är för en period på ett år.

Gävleborg
– Sven-Åke Thoresen (S) Region Gävleborg
– Tommy Ljung (M) Region Gävleborg
– Björn Brink (C) ersättare Region Gävleborg

Västernorrland
– Erik Lövgren (S) Landstinget Västernorrland
– Bertil Böhlin (C) ersättare Landstinget Västernorrland
– Sten-Ove Danielsson (S) ersättare Landstinget Västernorrland

Jämtland

– Thomas Hägg (S) Region Jämtland
– Jörgen Larsson (C) Region Jämtland
– Göran Furstenberg (M) ersättare Region Jämtland

Västerbotten

– Marita Fransson (S) Region Västerbotten
– Andreas Westerberg (L) Region Västerbotten
– Johan Söderling (S) ersättare Region Västerbotten

Norrbotten

– Annika Eriksson (MP) Norrbottens läns landsting
– Peter Roslund (s) Kommunförbundet Norrbotten
– Anders Josefsson (m) ersättare Norrbottens läns landsting

Till adjungerade i styrelsen valde årsmötet enligt tidigare beslut om att erbjuda den största kommunen i respektive län (Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå) en adjungerad plats i styrelsen om dessa inte finns representerade genom ordinarie nominering.

 
Norrtåg AB