Miljö fortsatt i topp

11 februari, 2021

Varje år sedan 2001 har Svensk kollektivtrafik genomfört Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som ger en bild av hur svenskar reser och vad de har för upplevelse av kollektivtrafiken.

Undersökningen baseras på 80 000 intervjuer med människor i åldrarna 15-85 år, 39 000 av dessa reser kollektivt minst en gång i månaden. Här sammanfattas några utvalda delar ur rapporten:

Unga reser mer sällan

Under coronaåret 2020 har resandet med kollektivtrafiken minskat. En del av de som vanligtvis reser kollektivt har istället valt bilen, medan andra i större utsträckning har arbetat och studerat hemifrån och därmed minskat sitt resande över lag. Bland de som vanligtvis reser minst fem dagar i veckan är det framför allt gruppen i åldrarna 15–29 år som reser mer sällan (från 21 procent 2019 till 16 procent 2020). Mest troligt är det på grund av att undervisningen på gymnasiet och universitetet till stor del har hållits på distans på grund av Corona.

Sällanresenärer föredrar bil

Den vanligaste resenärstypen är bilister, en kategori som har ökat flera procentenheter under året och uppgår till 50 procent. Den näst största resenärskategorin, som har minskat med ungefär lika mycket, är de som växlar mellan bil och kollektivtrafik. De som reser med kollektivtrafik minst en gång per månad eller oftare uppgår till 14 procent.

Bland de som reser med kollektivtrafik mer sällan än en gång per månad är den vanligaste anledningen till att man inte väljer kollektivtrafik att man föredrar bil och den näst vanligaste anledningen är att behovet av att resa har minskat. Flera uppger smittorisken under pandemin som en anledning att inte resa med kollektivtrafik.

Det främsta skälet till att resa med kollektivtrafik är att det är miljövänligt.

Varför resa kollektivt?

Det främsta skälet till att resa med kollektivtrafik är, liksom tidigare år, att det är miljövänligt. Sett över tid är det fler och fler som lyfter fram detta som det främsta skälet att välja kollektivtrafiken. Att slippa parkera och att man ej har bil eller körkort är också vanliga skäl till att åka kollektivt.

Komma i tid

Den upplevda punktligheten hos resenärer som reser med tåg under 2020 var 87 procent, 7 procent upplevde att tågen var försenade och 5 procent reflekterade inte över tiden. Faktum är att den faktiska punktligheten för alla tågavgångar i Sverige under 2020 var 93,5 procent, vilket är den bästa siffran sedan 2013 (Trafikverket). För Norrtåg uppgick punktligheten till 92 procent, vilket är den bästa siffran någonsin.

Undersökningen kan läsas i sin helhet på Svensk kollektivtrafiks hemsida.

Norrtåg AB
X