En sakta tillbakagång till en normal vardag utan restriktioner

Den 15 juli lyftes restriktionen gällande begränsning av antal resenärer för långväga kollektivtrafik. För Norrtåg innebar det att den maximala beläggningen om 50 procent togs bort och att vi återigen kunde ta emot resenärer efter full kapacitet på linjer över 150 kilometer.

Det totala resandet under första tertialet uppgick till 251 500 vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år (minskning med -43 procent jämfört med T2 normalåret 2019). Skillnaden i totalt antal resande per månad jämfört med 2019 minskar något över tid. I april var resandetappet -55 procent och i augusti var motsvarande siffra -41 (jämfört med 2019). Resandet i augusti var dock något lägre än föregående år. I takt med att allt fler vaccineras och restriktioner i samhället lättas finns förutsättningar att resandet kommer att fortsätta att stiga mot en mer normal nivå, förutsatt att smittspridningen fortsätter att ligga på en låg nivå.

Resande – linje för linje

Umeå–Sundsvall

Linjen trafikeras i och med T21 med tio dubbelturer på vardagar, samt helgtrafik, och sträckan Umeå– Örnsköldsvik med fem dubbelturer på vardagar. Under början av året var trafiken reducerad i en period till följd av svåra väderförhållanden.

Totalt för T2 uppgick resandet till 115 300, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med T2 2020 (minskning med -41 procent jämfört med T2 normalåret 2019). Antal resande på ett pendlarkort har under pandemin minskat vilket gör att resande sjunker jämfört med tidigare år.

Sträckan dras fortfarande med en del punktlighetsproblematik. Den långa banarbetesperioden under sommaren påverkade punktligheten negativt, men i augusti är punktligheten i nivå med föregående år. I juni var regulariteten nere på låga 55 procent, vilket till stor del var en följd av tre veckors banarbete på sträckan. Totalt för tertialet är punktligheten 85 procent (punktligheten RT+15 min är 94 procent).

Sundsvall–Trondheim

Linjen trafikeras med nio dubbelturer plus helgtrafik på sträckan Sundsvall–Östersund. Sträckan Östersund–Åre/Duved trafikeras med fem dubbelturer och sträckan Åre–Storlien med två dubbelturer, med omstigning i Storlien till fortsatt resa in mot Norge.

Totalt under andra tertialet uppgick resandet till 73 570 resenärer, en ökning med 8 procent jämfört med T2 2020 (minskning med -48 procent jämfört med T2 normalåret 2019). Andelen pendlarresenärer utgjorde 25 procent. Resandet under maj och juni är högre än föregående år, men något lägre i augusti. Semesterperioden har varit något förskjuten och antal tågsemesterresor har varit lägre än föregående år.

Sträckan har normalt sett hög punktlighet och under tertialet ligger den något under det normala, främst i juni och juli. Totalt för tertialet är punktligheten 88 procent (punktligheten RT+15 min är 95 procent).

Banarbeten längs sträckan har orsakat en rejäl dipp på regulariteten, främst i juli. Totalt under tertial 2 uppgår regulariteten till 83 procent.

Umeå–Lycksele

Linjen trafikeras med fyra dubbelturer på vardagar och helgtrafik. Umeå–Lycksele är den enda sträckan i Norrtågssystemet som har en 77 kilometer lång, ej elektrifierad sträcka där hela sträckan framförs med ett dieselfordon. Turerna mellan Lycksele och Hällnäs blir med återkommande intervaller inställda och bussersatta på grund av att fordonet i perioder blir stillastående av olika orsaker. Detta påverkar regulariteten. I juni och augusti uppgick regulariteten till 99 respektive 93 procent, vilket är en ovanligt hög nivå på sträckan. Den totala regulariteten var under tertialet 88 procent, vilket är betydligt bättre än föregående år då regulariteten under T2 uppgick till 76 procent. Ökad tillgång av fordon på depå har medfört att underhållaren får mer sammanhängande tid att avhjälpa fel och göra förebyggande underhåll under helger, vilket har inneburit en mer robust trafik och färre inställda turer mellan Hällnäs och Lycksele.

Punktligheten under andra tertialet uppgick till 84 procent (punktligheten RT+15 min är 94 procent), vilket är betydligt lägre än T2, 2020 då punktligheten uppgick till 96 procent. Under juni och juli kom en dipp i punktligheten,

Totalt under första tertialet uppgick resandet till 8 560 resenärer, en minskning med -10 procent jämfört med T2, 2020 (minskning med -57 procent jämfört med T2 normalåret 2019). Andelen pendlarresenärer utgjorde 23 procent. Resandet var i augusti betydligt mycket lägre på sträckan jämfört med de andra sommarmånaderna, -29 procent. Banarbete och låg regularitet kan vara en orsak till minskat resande.

Umeå–Vännäs

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar och utgör den kortaste pendlarsträckan i Norrtågssystemet på 33 kilometer.

Totalt under andra tertialet 2021 uppgick resandet till 14 400 resenärer, vilket är en ökning med
12 procent jämfört med samma period 2020 (minskning med -52 procent jämfört med T2 normalåret 2019). Skol- och arbetspendling utgör 78 procent av allt resande. Resandet på sträckan har varit kraftigt påverkat av pandemin, då de som vanligtvis pendlar till jobb och gymnasium/universitet i stor utsträckning har arbetat och studerat hemifrån. I maj och juni var dock resandet något högre än föregående år och under sista veckan i augusti ökade resandet kraftigt till en nivå som översteg resandet samma vecka 2019, från omkring 500 resande vecka 32 till 1500 resande vecka 34. Detta kan vara en effekt av att många nu är vaccinerade och i mindre utsträckning arbetar och studerar hemifrån.

Både punktligheten och regulariteten är som regel hög på sträckan och T2 är inget undantag. Punktligheten för tertialet uppgår till 95 procent (RT+15 minuter är 99 procent). Totalt under T2 uppgår regulariteten till 96 procent.

Luleå–Kiruna

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger. Sträckan har tung godstrafik, malmtågen och stora infrastrukturproblem. Normalt är flertalet resor som görs är resande kopplat till malmfälten och till Sunderby sjukhus.

Infrastrukturproblem och den tunga godstrafiken bidrar till att sträckan återkommande drabbas av stora problem med punktlighet. Ibland är det dock vädret och andra yttre faktorer som orsakar försening och inställda turer, vilket blev fallet denna sommar. Under ett oväder den 8 juni slog blixten ned och orsakade en brand i ett teknikhus i Gransjö norr om Boden. Följden av detta blev ett stopp på en 21 kilometer lång järnvägssträcka och en reparationstid på två månader. Endast malmtågen och nattåg släpptes fram och Norrtågs avgångar bussersattes under perioden. Till följd av detta uppgick punktligheten till låga 75 procent under T2 (RT+15 minuter är 87 procent). Även regulariteten påverkades kraftigt och uppgick under tertialet till totalt 68 procent, med en lägsta regularitet på 30 procent i juli.

Totalt under andra tertialet 2021 uppgick resandet till 12 470 resenärer, vilket är en ökning med
50 procent jämfört med samma period 2020 (minskning med -51 procent jämfört med T2 normalåret 2019). Andelen pendlare utgör endast 4 procent av det totala resandet. Trots många problem med infrastrukturen under sommaren, med inställda turer och förseningar som följd, har resandet legat på en hyfsat stabil nivå, bortsett från en dipp ett par veckor i juli.

Umeå–Luleå

Linjen trafikeras med två dubbelturer och helgtrafik. Resandet på sträckan är i stora drag kopplat till studiependling till högskola samt värnpliktsresor och före coronapandemin var sträckan den som ökade allra mest i resande, vilket tydligt syns i grafen nedan. I och med uppstarten av den nya linjen Umeå– Luleå–Haparanda den 1 april i år har vissa ändringar gjorts i hur vi presenterar statistiken på sträckan. Två av de turer som tidigare har gått mellan Umeå och Luleå går numer från Umeå via Boden till Haparanda.

Totalt under första tertialet 2021 uppgick resandet till 12 450 resenärer, en ökning med 64 procent jämfört med föregående år (minskning med -34 procent jämfört med T2 normalåret 2019). Av det totala resandet utgör pendlare endast 2 procent. Resandet har under tertialet stadigt ökat och efter införandet av Haparandalinjen börjar eller slutar totalt 20 procent av resandet på linjen Umeå–Luleå i Kalix eller Haparanda.

Sträckan dras med återkommande punktlighetsproblem, främst kopplat till godstrafik och störningar på Haparandabanan. Totalt för T2, 2021, uppgår punktligheten till 85 procent (RT+15 minuter är 92 procent). Regulariteten för T2 är 93 procent, vilket är något högre än föregående år samma period.

Boden–Luleå

Pendeln mellan Boden och Luleå trafikeras med fem dubbelturer på vardagar i och med uppstarten av trafiken mellan Boden och Haparanda den 1 april. Det är den näst kortaste sträckan i norrtågssystemet på 35 kilometer. Resandet på sträckan utgörs till största delen av arbetspendlare.

Totalt under första tertialet 2021 uppgick resandet till 3 400 resenärer, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år (minskning med -30 procent jämfört med T2 normalåret 2019). I juli var resandet i nivå med resandet 2019 samma månad. Pendlarresenärerna på sträckan utgör 48 procent under T2.

Punktligheten på sträckan är normalt sett hög och uppgår under andra tertialet till 92 procent (RT+15 minuter är 99 procent). Totalen dras ned av en dipp i punktligheten under maj och juni. Regulariteten är normalt sett hög och under tertialet uppgick den till 98 procent.

Umeå–Luleå–Haparanda

Trafiken invigdes den 1 april och trafikeras med 3 dubbelturer samtliga dagar, varav en dubbeltur innebär omstigning i Boden. En av dubbelturerna innebär att du kan åka hela vägen till Umeå. Resandet uppgick till knappt 8 200 resande under andra tertialet, varav cirka 11 procent avser resande hänförligt till Umeå–Luleå. Av det totala resandet utgör pendlare 6 procent.

Första tiden i trafik har inneburit en hel del punktlighetsproblematik, vilket är hänförligt till problem med signalsystemet ERTMS. Ett flertal systembromsar infaller under resan och vid flertalet gånger har lokföraren behövt göra systemomstarter vilket medför förseningar upp till 20 minuter per gång. Trafikverket har reducerat hastigheter för att minska antal störningar men det har inte gett önskat effekt. Punktligheten under T2 uppgick till låga 49 procent (RT+15 minuter är 75 procent). Totalen drogs ned av den extremt låga punktligheten i juni, 15 procent. Regulariteten för T2, 2021, uppgick till 95 procent.

 
Norrtåg AB
X