Resande 2020 – kvartal 1

De två första månaderna en ökning med 9 procent

Under årets första två månader reste 277 000 personer med Norrtåg, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med 2019. Vi såg en resandeökning på i stort sätt samtliga linjer. På sträckorna Umeå–Lycksele, Sundsvall–Storlien, Umeå–Luleå och Umeå–Sundsvall låg resandet på den högsta nivån sedan trafikstart. Resandet på sträckan Umeå–Vännäs har däremot minskat vilket är kopplat till ett förändrat resandemönster hos skol- och arbetspendlare.

I mars gick Folkhälsomyndigheten ut med restriktioner med anledning av coronapandemin och virusets ökade spridning i Sverige. Myndighetens restriktioner och människors handlande därefter slog hårt mot resandet. Mellan vecka 11 och 12 sjönk resandet med hela 69 procent. Den hårda smällen påverkade det totala resandet under kvartalet, som minskade med -5 procent jämfört med 2019. Totalt 370 000 resenärer åkte under första kvartalet med Norrtåg, att jämföra med 394 000 resenärer föregående år.

Resandet gick stadigt uppåt under januari och februari. I mitten av mars kom restriktionerna kring det nya coronaviruset, vilket kraftigt drog ned det totala resandet för månaden och även för kvartalet.

Resandeutvecklingen kvartal 1, jämfört med tidigare år på samtliga linjer.

Linje för linje
Umeå–Sundsvall

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar, samt helgtrafik från och med tidtabellskiftet 2020. Sträckan Nordmaling–Umeå trafikeras med en dubbeltur i pendlingsläge och sträckan Umeå–Örnsköldsvik med fyra dubbelturer på vardagar. Totalt för kvartalet uppgick resandet till 170 937, varav pendlarresenärer utgör 46 procent.

Jämfört med 2019 har resandet minskat med -2 procent. Kvartalet inleddes dock starkt med 11 procent ökat resande i januari och februari jämfört med föregående år. Minskningen totalt sett under kvartalet är hänförligt till det nya coronavirusets ökade spridning och Folkhälsomyndighetens restriktioner kring detta. Resandet sjönk kraftigt efter vecka 11 (från och med den 16 mars). Från 17 414 resande under vecka 11 till 4 247 under vecka 12, en minskning med 76 procent.

Resandeutveckling månadsvis.

Resandeutveckling per vecka efter de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten vecka 11, jämfört med 2019 (grå).

Sundsvall–Östersund–Storlien

Linjen trafikeras med nio dubbelturer plus helgtrafik på sträckan Sundsvall-Östersund. Sträckan Östersund–Åre/Duved trafikeras med fem dubbelturer och sträckan Åre-Storlien med två dubbelturer, med omstigning i Storlien till fortsatt resa in mot Norge.

Totalt uppgick resandet till 119 826 resenärer, en minskning med -8 procent jämfört med 2019. Andelen pendlarresenärer utgjorde 27 procent. Året inleddes starkt med ökat resande jämfört med föregående år, i januari och februari, och det totala resandet ökade med 8 procent. Resandet minskade dock kraftigt även på denna sträcka efter vecka 11, från 10 236 till 4 173 vecka 12. En minskning med 59 procent på en vecka.

Resandeutveckling månadsvis.

Resandeutveckling per vecka efter de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten vecka 11, jämfört med 2019 (grå).

Umeå–Vännäs

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar och utgör den kortaste pendlarsträckan i Norrtågssystemet på 33 kilometer. Resandet uppgår till 24 700 personer under kvartalet, en minskning med -27 procent jämfört med 2019. Skol- och arbetspendling utgör 88 procent av allt resande. Redan före coronautbrottet såg vi en negativ trend med minskat resande på sträckan. Totalt i januari och februari minskade resandet med -17 procent jämfört med föregående år. Vi har tappat pendlarresenärer och vi ser även ett förändrat resandemönster till och från Gymnasieskolan i Vännäs, vilket har påverkat resandet negativt. I samband med coronautbrottet sjönk resandet ytterligare, med -74 procent mellan vecka 11 och 12.

Resandeutveckling månadsvis.

Resandeutveckling per vecka efter de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten vecka 11, jämfört med 2019 (grå).

Umeå–Lycksele

Linjen trafikeras med fyra dubbelturer på vardagar och helgtrafik. Umeå–Lycksele är den enda sträckan i Norrtågssystemet som har en 77 kilometer lång, ej elektrifierad sträcka där hela sträckan framförs med ett dieselfordon. Under vinterkvartalet har fordonet problem med dieselmotor och värme ombord och det finns perioder av längre stillastående av olika orsaker. Följden blir att turerna mellan Lycksele och Hällnäs med återkommande intervaller blir inställda och bussersatta.

Kvartalet inleddes starkt med 4 procent ökat resande jämfört med alla tidigare år, men från vecka 11 till 12 rasade resandet med -86 procent på grund av restriktionerna kring coronaviruset. Denna minskning drar ned det totala resandet för kvartalet. Resandet för kvartal 1 utgör 17 600 resenärer, en minskning med -11 procent jämfört med 2019. Andelen pendlare utgör 64 procent, främst på sträckan Umeå-Vindeln.

Resandeutveckling månadsvis.

Resandeutveckling per vecka efter de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten vecka 11, jämfört med 2019 (grå).

Umeå–Luleå

Linjen trafikeras med två dubbelturer. Resandet har ökat stort på denna sträcka på framför allt fredagar och söndagar, kopplat till studiependling till högskola samt värnpliktsresor. Antal resande under kvartalet uppgår till 15 200, en ökning totalt med 13 procent jämfört med föregående år. Av det totala resandet utgör pendlare 8 procent. Trots coronautbrottet behåller sträckan den positiva resandeökningen totalt under kvartal 1. Noteras bör dock att resandeutvecklingen på sträckan har varit den starkaste i hela Norrtågssystemet och totalt under januari och februari ökade resandet med 32 procent. Mellan vecka 11 och 12 minskade dock resandet med 41 procent.

Resandeutveckling månadsvis.

Resandeutveckling per vecka efter de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten vecka 11, jämfört med 2019 (grå).

Kiruna–Luleå

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger Sträckan har tung godstrafik, malmtågen och stora infrastrukturproblem. Flertalet resor som görs är resande kopplat till malmfälten och resandet till Sunderbyn sjukhus.

Totalt uppgår resandet till 20 800 resenärer för kvartalet, vilket är en minskning med -5 procent jämfört med 2019. Andelen pendlarkort utgör endast 1 procent av det totala resandet. I januari och februari var det totala resandet 15 200, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. coronautbrottet bröt den positiva trenden och mellan vecka 11 och 12 sjönk resandet med -48 procent.

Resandeutveckling månadsvis.

Resandeutveckling per vecka efter de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten vecka 11, jämfört med 2019 (grå).

Boden–Luleå

Pendeln, som sattes i trafik den 1 april 2019, trafikeras med 6 dubbelturer på vardagar. Utfallet har sedan start varit svagt och legat på omkring 1 500 resande under månaderna med mest arbetspendling. Busstrafiken mellan orterna har varit oförändrad och endast ett mindre antal pendlare har hittat till tågtrafiken.

Det totala resandet under kvartal 1 uppgick till 3 900, varav pendlare utgör 90 procent. Likt övriga linjer sjönk resandet i samband med ökade restriktioner till följd av coronavirusets spridning. Mellan vecka 11 och 12 minskade resandet med 65 procent.

Resandeutveckling månadsvis.

Resandeutveckling per vecka efter de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten vecka 11.

 

 
Norrtåg AB
X