Resande 2019

Ett bra trafikår för Norrtåg med 9 procent ökat resande

För första gången sedan trafikstart har Norrtåg passerat 1,5 miljoner resor på ett år. Totalt sedan trafikstart har nu över 10 miljoner resor genomförst med Norrtåg. Under 2019 har resandet fortsatt att växa starkt. Våra resenärer har återfått förtroendet och vi ser en positiv resandeutveckling på många av våra sträckor. Norrtåg har även under året öppnat en ny linje, Boden–Luleå.

Med nya underhållsrutiner på våra fordon med bland annat förebyggande svarv, som gör att hjulen håller bättre, och en bättre planering av förebyggande underhåll och avisning har vi haft färre inställda avgångar och mer punktliga tåg. Operatörsberoende punktlighet var under 2019 97 procent och regulariteten 96 procent. Med en stor andel banarbeten, infrastrukturstörningar och tillbud inräknat nådde Norrtågstrafiken 90 procents punktlighet och 90 procents regularitet. Men både punktligheten och regulariteten varierar mycket mellan de olika sträckorna.

Nästa steg är förtätad trafik på Botniabana, där det tillkommer ytterligare två turer mellan Umeå och Sundsvall med start 15 augusti 2020. Det innebär att det då går 14 dubbelturer mellan Umeå och Örnsköldsvik som även stannar i Nordmaling och Hörnefors, att jämföra med SJ:s 4 dubbelturer. Under 2020 invigs även Norrtågs utökade verkstad som kommer att innebära en kraftig förbättring av kapacitet för underhåll av Norrtågsflottan.

Norrtågs resenärer bidrar även till ett förbättrat klimat och en förbättrad luftmiljö. Att resenärerna valde tåg istället för bil eller buss innebar 30 000 ton i minskade utsläpp av CO2 eller 210 miljoner kronor i samhällsnytta (Nya kalkylsvärden för CO2-utsläpp från april 2020).

Resande över tid i jämförelse med tidigare år. Oktober månad tillsammans med januari 2020, uppvisar ”all time high”.

Totalt uppgår resandet till 1 530 000 resenärer för 2019 och jämfört med 2018 har resandet ökat hela 9 procent i Norrtågssystemet. Antal resor gjorda med olika typer av pendlarkort, skolkort inkluderat, uppgår till cirka 50 procent av allt resande. Under året har ytterligare en linje öppnats i Norrtågssystemet, Boden–Luleå, en pendlarsträcka på 3 mil öppnades den 1 april 2019. Sträckan Umeå–Luleå har ökat med hela 38 procent och har även medfört ett ökat resande på sträckan Luleå–Kiruna, som har ökat med 16 procent. På sträckan Umeå–Vännäs har antalet pendlare minskat under 2019 och på sträckan Umeå–Lycksele har pendlarresandet ökat kraftigt mellan Vindeln och Umeå. Andelen som åker hela sträckan Umeå–Lycksele utgör cirka 15 procent av allt resande på sträckan.

På de två största sträckorna Umeå–Sundsvall och Sundsvall–Östersund-Storlien har resandet påverkats av de stora banarbeten som har pågått under olika perioder, med bussersatta delsträckor som följd. Samtidigt ser vi en ökning av försålda enkelbiljetter på olika sträckor.

Fortsatt ökat resande januari 2020

Under januari månad 2020 fortsätter resandeökningarna. Vi ser ett ökat på flertalet av de sträckor som trafikeras. Det är främst långväga resande på förköpta enkelbiljetter som ökat på sträckorna Umeå-Örnsköldsvik,  Umeå-Sundsvall och Östersund-Sundsvall. Andelen resande med enkelbiljetter utgör 52 %. Resande med RKM pendlarkort har en negativ utveckling och operatörens. Vi ser det på sträckan Umeå-Vännäs, en pendlarsträcka på 32 km som tappar resande både bland vuxna pendlare och skolkort.

Resandet fördelat över veckodagar har förändrats, framförallt på sträckan Umeå-Sundsvall. Jämfört med 2017 har resandet successivt ökat på  söndagar och främst enkelbiljetter. För hela Norrtågsland har resandet på söndagar ökat med 15 % jämför med 2017. En förklaring är minskat utbud i busstrafiken men även att tidtabell i norrgående riktning jämfört med SJ är mer dagtågtrafik.

Umeå–Sundsvall

Ackumulerat uppgår resandet till 689 000 jämfört med 627 000 föregående år, vilket motsvarar en ökning med 10 procent. I Västernorrland är resandeminskningarna hänförligt till banarbeten som påverkat resandet, mellan framförallt Timrå och Kramfors. Resande för januari uppgår till 61,8 tusen resande, högsta siffran sedan start för januari månad.

Sundsvall–Östersund–Storlien

Ackumulerat uppgår resandet till 492 000 vilket är 17 000 fler än föregående år, eller 3 procents ökning. Jämfört med 2017 är det 15 000 fler som har rest under 2019. Den ökade resandet 2015–2017 som var kopplat till den stora inflyttningen av boende på asylanläggningar i Jämtland har av naturliga skäl minskat. Vi ser en kraftig minskning på sträckan Bräcke–Östersund–Bräcke. Resande i januari månad uppgår till 41,8 tusen resor. Ett ökat resande på hela sträckan Sundsvall till Östersund är en stor del av förklaringen jämfört med 2019.

Umeå–Vännäs

Ackumulerat uppgår resandet till 120 000 resenärer, en minskning med 14 000. Under de banarbeten som genomfördes under hösten fanns det problem med att visera resenärer ombord på bussarna. Vi har tappat pendlarresenärer på sträckan och vi ser även ett förändrat resandemönster till Gymnasieskolan i Vännäs som är hänförligt till förändrade schemaläggningar på skolan, vilket ger ett minskat resande till och från skolan. Trenden med negativ utveckling av resande på sträckan i januari 2020 fortsätter. Färre än 10 000 resor i januari 2020.

Umeå–Lycksele

Ackumulerat uppgår resandet till 72 000. En ökning med 22 000 jämfört med föregående år. Trots många delinställda avgångar mellan Lycksele–Hällnäs ökar resandet rejält med hela 46 procent. Det är resande till och från Vindeln som står för den stora ökningen. Andelen som åker till Lycksele är oförändrat sedan föregående år. Fortsatt bra resande på pendlarsträckan Umeå-Vindeln är en del av förklaringen på sträckan, totalt 6 388 resande.

Umeå–Luleå

Ackumulerat uppgår resandet till 60 000. En ökning med 38 procent jämfört med föregående år, då resandet låg på 44 000. Fördubblingen från en till två dubbelturer, som infördes vid tidtabellskiftet 2018, har nu fått full effekt. Det är framförallt resande hänförligt till helgen, fredag och söndag, där vi ser ett stora ökningar. Tågen till Luleå på söndag eftermiddag är ofta fullbokade. Näst högsta resande för januari 2020 sedan start, 5 449 st resande.

Kiruna–Luleå

Ackumulerat uppgår resandet till 85 000. Jämfört med föregående år, då resandet uppgick till 74 000, är det en ökning med 16 procent. Medellängden på resan är 220 kilometer där relationen Luleå–Gällivare och Luleå–Kiruna är de största relationerna. Fördelat över veckodagarna är resandet väldigt stabilt med undantag på lördagar, då resandet är minskat. Urspårning till trots är resandet bra för januari 2020. 7001 resandet för januari.

Boden–Luleå

Pendeltåget Boden–Luleå startade i april månad 2019. Utfallet av resandet har varit svagt. Busstrafiken mellan orterna har varit oförändrat och bara ett mindre antal har hittat till resealternativet tåg. Resandet uppgår till cirka 12 500 för perioden april–december. Svårt att få ett ökat resande på sträckan, januari månad uppvisar ett resande på 1 478 st.

 
Norrtåg AB
X