Resande 2020

Efter en uppgång under hösten är resandet åter på låga nivåer

Utifrån en väldigt positiv resandeutveckling i januari och februari 2020 så störtdök resandet i och med Folkhälsomyndigheternas rekommendationer att från mitten av mars begränsa resandet i största möjliga mån för att minska smittspridning. Gymnasie- och högskolor stängdes ned och många som kunde började jobba på distans hemifrån, vilket medförde ett begränsat resande eller ett tapp på cirka 70 procent. Under hösten avtog samhällssmittan och en viss normalitet infann sig. Efter sommaren ökade resandet vecka för vecka fram till skolornas novemberlov. I och med ökade restriktioner som då åter infördes sjönk resandet kraftigt. Efter det har även skolor övergått till distansundervisning vilket har minskat resandet ytterligare. Därefter har resandet legat på låga nivåer, även under julhelgen.

Vintertidtabellen är, fr.o.m. 10 augusti, satt i bruk på samtliga linjer.  I och med skolstarten ökade resandet rejält. Under vecka 35 uppgick resandet till 22 000 resenärer jämfört med en normalvecka i februari, 35 000 resenärer, eller ett tapp på 38 procent. Under mars/april var tappet cirka 70 procent. Det ökade resandet är mycket kopplat till vissa tåg på Botniabanan och Sundsvall–Östersund i pendlartider. Men vi har även sett en ökning på våra pendlartåg, Boden–Luleå och Umeå–Vännäs under början av hösten. Stora vägarbeten på parallella vägar gör att fler hittar till tåget. Vy tåg har under hösten haft begränsade kampanjer för att fler ska hitta till pendlartågen med lägre resande då de har bedömts kunna genomföras med god distansiering. Den kommersiella dubbelturen mellan Nordmaling och Umeå i pendlartid har efter sommaren varit tvungen att ställas in pga. brist på fordon kopplat till uppgradering av ERTMS-system på fordon. Detta medförde stor trängsel ombord på tåget med ankomst till Umeå kl. 07.30. Efter överläggningar med Vy Tåg, RKM och Norrtåg, beslöt RKM att förstärka trafiken med buss mellan Hörnefors och Umeå. Under tiden fram till att den nya tidtabellen börjar gälla i december stannar inte tåget i Hörnefors för av- och påstigande. Den nya bussförbindelsen innebär att cirka 80 resenärer åker buss vid morgonavgången till Umeå.

Corona har blivit en del av vardagen – återspeglas i resande i början av hösten

Under de första månaderna av pandemin minskade antal resenärer ordentligt, men under hösten såg vi att volymerna var på väg tillbaka – vilket kan ses som en ny situation där Corona har blivit en del av vår vardag. Efter novemberlovet och när smittspridningen återigen ökade så minskade resandet kraftigt igen.

För att undvika trängsel i kollektivtrafiken uppmanar företrädare för Trafikverket och Svensk Kollektivtrafik till eftertanke och planering. För att vi ska klara ett säkert resande under hösten uppmanar branschen resenärerna att resa endast nödvändiga resor och i möjligaste mån undvika resor i rusningstrafik. Vy tåg har skapat, via Kundtjänst, möjligheten att ta hjälp för att beställa resor där beläggning är inte så stor.

Resande – linje för linje
Umeå–Sundsvall

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar, samt helgtrafik från och med tidtabellskiftet 2020. Sträckan Nordmaling–Umeå trafikeras med en dubbeltur i pendlingsläge och sträckan Umeå–Örnsköldsvik med fyra dubbelturer på vardagar. Totalt för andra tertialet uppgick resandet till 104 754, varav pendlarresenärer utgör 48 procent.

Ackumulerat har resandet sjunkit med -26 procent, jämfört med 2019, vilket är en följd av coronapandemin. Avvikelsen har dock minskat under juni och juli, vilket kan bero på att resvanorna sett annorlunda ut på sommaren och att andelen turister ökat i Norrtågland. Antal tjänsteresor i regionen har sjunkit betydligt vilket avspeglas även i resandesiffrorna på sträckan.

Sundsvall–Trondheim

Linjen trafikeras med nio dubbelturer plus helgtrafik på sträckan Sundsvall-Östersund. Sträckan Östersund–Åre/Duved trafikeras med fem dubbelturer och sträckan Åre-Storlien med två dubbelturer, med omstigning i Storlien till fortsatt resa in mot Norge. Ackumulerat har resandet sjunkit med -35 procent jämfört med 2019. En viss återhämtning har skett under sommaren.

Umeå–Lycksele

Linjen trafikeras normalt med fyra dubbelturer på vardagar och helgtrafik. Umeå–Lycksele är den enda sträckan i Norrtågssystemet som har en 77 kilometer lång, ej elektrifierad sträcka där hela sträckan framförs med ett dieselfordon. Tidtabellsförändringen i april tillsammans med inget ersättningsfordon på sträckan Lycksele–Hällnäs har medfört en ökat tapp på resande. Dock ser vi en återhämtning av resandet i augusti månad. Ackumulerat är tappet av resande -33 procent.

Umeå–Vännäs

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar och utgör den kortaste pendlarsträckan i Norrtågssystemet på 33 kilometer. Efter skolstarten i augusti har resandet ökat och vi ser även ett ökat resande jämfört med 2019. Ett större vägarbete på E12 på sträckan Umeå–Vännäs kan också vara en bidragande orsak till att resenärerna hittat till pendeltåget. Ackumulerat har resandet sjunkit med -43 procent.

Luleå–Kiruna

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger. Sträckan har tung godstrafik, malmtågen och stora infrastrukturproblem. Flertalet resor som görs är resande kopplat till malmfälten och Sunderbyn sjukhus. Under perioden drabbades Gällivare av ett större antal smittade av Corona vilket totalt sett har påverkat resandet ytterligare. Vi ser en viss återhämtning av resandet, men inte på samma sätt som på övriga sträckor. Resandet har minskat med totalt -43 procent jämfört med 2019.

Umeå–Luleå

Linjen trafikeras med två dubbelturer. Ackumulerat har resandet sjunkit med -35 procent. I samband med en återgång av tidtabellen till två dubbelturer/dag i augusti har resandet ökat. En stor andel av resandet är kopplat till värnpliktsresor.

Boden–Luleå

Trafiken startade i april 2019. Genomgående har det varit svårt att få pendlarna att hitta till tågavgångarna. Under våren startade Trafikverket ett större vägarbete på sträckan Luleå–Boden vilket har medfört att fler har hittat till tågen i augusti månad jämfört med föregående år, en ökning med 10 procent. Vy avser att ha kampanjer för tåget med bra priser på pendelkort och information till företag.

 
Norrtåg AB
X