Fortsatta restriktioner och smittspridning medför fortsatt lågt resande

Regeringen har bedömt att inför den kommande sommarsäsongen kan det förväntas att resandet med den långväga kollektirafiken kommer att öka. Som en konsekvens av detta och för att minska risken för ökad smittspridning av pandemin förlängs kraven om smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss till och med den 14 augusti 2021.

Det totala resandet under första tertialet uppgick till 216 600 vilket är -50 procent jämfört med samma period föregående år, som inleddes med rekordhöga resandesiffror. Viktigt att notera är att april 2020 var första hela månaden som resandet var påverkat av pandemin. Att det totala resandet i april 2021 är något högre, +11 procent, än föregående år är alltså en rimlig utveckling eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi med restriktioner gällande resande och många arbetar och studerar hemifrån.

I takt med att vaccineringen fortskrider och smittspridningen med tiden förhoppningsvis upphör kan vi räkna med att resandet fortsätter att ligga på en nivå som är över föregående års resande.

Resande – linje för linje

Umeå–Sundsvall

Linjen trafikeras i och med T21 med tio dubbelturer på vardagar, samt helgtrafik, och sträckan Umeå–Örnsköldsvik med fem dubbelturer på vardagar. Under början av året var trafiken reducerad i en period till följd av svåra väderförhållanden.

Totalt för tertialet uppgick resandet till 97 000, vilket är en minskning med -52 procent jämfört med T1 2020, då resandet fram till vecka 10 var opåverkat av pandemin. I april ökade resandet något jämfört med april 2020, men skillnaden är marginell och resandet har legat på ungefär samma nivå sedan februari. Andelen pendlarresenärer under T1 utgjorde 45 procent.

 

Sundsvall–Trondheim

Linjen trafikeras med nio dubbelturer plus helgtrafik på sträckan Sundsvall-Östersund. Sträckan Östersund–Åre/Duved trafikeras med fem dubbelturer och sträckan Åre-Storlien med två dubbelturer, med omstigning i Storlien till fortsatt resa in mot Norge.

Totalt under första tertialet uppgick resandet till 73 570 resenärer, en minskning med -47 procent jämfört med T1 2020. Andelen pendlarresenärer utgjorde 29 procent. Resandetappet kopplat till coronapandemin blev större under vintern och från och med mitten av februari har resandet varit i princip oförändrat vecka till vecka.

 

Umeå–Lycksele

Linjen trafikeras med fyra dubbelturer på vardagar och helgtrafik. Umeå–Lycksele är den enda sträckan i Norrtågssystemet som har en 77 kilometer lång, ej elektrifierad sträcka där hela sträckan framförs med ett dieselfordon. Under vinterkvartalet har fordonet problem med dieselmotor och värme ombord och det finns perioder av längre stillastående av olika orsaker. Följden blir att turerna mellan Lycksele och Hällnäs med återkommande intervaller blir inställda och bussersatta. 

Totalt under första tertialet uppgick resandet till 7 220 resenärer, en minskning med -66 procent jämfört med 2020. Andelen pendlarresenärer utgjorde 39 procent. Under februari–april har resandet legat på en ganska jämn nivå med en svag uppgång den sista veckan i april.

 

Umeå–Vännäs

Linjen trafikeras med nio dubbelturer på vardagar och utgör den kortaste pendlarsträckan i Norrtågssystemet på 33 kilometer.

Totalt under första tertialet 2021 uppgick resandet till 15 800 resenärer, vilket är en minskning med
-47 procent jämfört med samma period 2020. Skol- och arbetspendling utgör 86 procent av allt resande och efter myndigheternas rekommendation om att arbeta och studera hemifrån har resandet påverkats kraftigt till det negativa. Efter en rejäl dipp vid årsskiftet har resandet sakta ökat under första tertialet och de sista veckorna i april är resandet högre än föregående år.

Luleå–Kiruna

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger. Sträckan har tung godstrafik, malmtågen och stora infrastrukturproblem. Normalt är flertalet resor som görs är resande kopplat till malmfälten och resandet till Sunderbyn sjukhus.

Totalt under första tertialet 2021 uppgick resandet till 10 800 resenärer, vilket är en minskning med
-52 procent jämfört med samma period 2020. Andelen pendlare utgör endast 5 procent av det totala resandet. Resandet har legat på en i princip oförändrad nivå under årets fyra första månader med något fler antal resande under de sista veckorna i april jämfört med föregående år samma period.

 

Umeå–Luleå

Linjen trafikeras med två dubbelturer och helgtrafik. Resandet på sträckan är i stora drag kopplat till studiependling till högskola samt värnpliktsresor och före coronapandemin var sträckan den som ökade allra mest i resande, vilket tydligt syns i grafen nedan. I och med uppstarten av den nya linjen Umeå–Luleå–Haparanda den första april har vissa ändringar gjorts i hur vi presenterar statistiken på sträckan. Två av de turer som tidigare har gått mellan Umeå och Luleå går numer från Umeå via Boden till Haparanda och räknas därmed till sträckan Umeå–Luleå–Haparanda (nästa sida).

Totalt under första tertialet 2021 uppgick resandet till 7 300 resenärer, en minskning med -56 procent jämfört med föregående år, på grund av coronapandemin. Av det totala resandet utgör pendlare 7 procent. Resandet har under årets första fyra månader legat på en låg nivå utan större förändringar. I slutet av april är resandet något lägre än under samma period föregående år.

Boden–Luleå

Pendeln mellan Boden och Luleå trafikeras med fem dubbelturer på vardagar i och med uppstarten av trafiken mellan Boden och Haparanda den 1 april. Det är den näst kortaste sträckan i norrtågssystemet på 35 kilometer. Resandet på sträckan utgörs till största delen av arbetspendlare.

Totalt under första tertialet 2021 uppgick resandet till 2 880 resenärer, vilket är en minskning med endast -38 procent. I april var resandet något högre än föregående år samma period. Pendlarresenärerna på sträckan utgör 81 procent.

Umeå–Luleå–Haparanda

Norrtågs senaste trafikstart. Trafiken invigdes den 1 april och trafikeras med 3 dubbelturer samtliga dagar, varav en dubbeltur innebär omstigning i Boden. En av dubbelturerna innebär att du kan åka hela vägen till Umeå. Resandet uppgick till knappt 2 000 resande i april, varav 600 avser resande hänförligt till Umeå-Luleå och av det totala resandet utgör pendlare 3 procent.

På de linjer som trafikeras till Haparanda ser vi en ett hundratal som valt att åka vidare till Umeå eller Haparanda och Kalix.

 
Norrtåg AB
X