Regularitet och punktlighet

Ett förbättrat järnvägsunderhåll tillsammans med ett förebyggande fordonsunderhåll skapar förutsättningar för en bra trafikkvalitet

En vanlig vardag reser cirka 5 500 personer med Norrtåg. Även en liten störning påverkar snabbt många människor. För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Ett ökat järnvägsunderhåll som inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna skulle bidra till ett ökat förtroende för järnvägen och därmed ökat resande.

Hög tillförlitlighet och de flesta tågen i tid – sett över en längre period

Tågtrafiken har generellt sett en hög tillförlitlighet mätt i regularitet och punktlighet. Efter en trevande inledning för Norrtågstrafiken med stora problem längs Botniabanan 2010-2011 har Norrtåg haft en hög regularitet mellan 90-98 procent och en hög punktlighet. De flesta tågen går enligt tidtabell, året om. De avvikelser som finns har oftast varit relaterade till specifika problem längs en enskild sträcka eller händelse, såsom hastighetsnedsättningar på grund av bristande underhåll mellan Umeå och Luleå. Eftersom trafiken övrig tid håller en hög regularitet och punktlighet så påverkar inte enskilda händelser eller sträckor Norrtågs totala trafikkvalité i någon större utsträckning, även om den upplevda kvalitén för enskilda resenärer kan variera i större utsträckning. Norrtågs trafik hänger samman i ett trafiksystem, så störningar på en sträcka i ett län kan påverka regularitet och punktlighet i en annan del av systemet.

De senaste siffrorna från juli visar att regulariteten i snitt ligger på 96 procent och punktligheten på 83 procent.

Stor avvikelse från den normala trafikkvaliteten vintern 2018
– oacceptabelt låga nivåer på regularitet och punktlighet från december till mars

Vintern 2018 var en vinter med stora snömängder under en lång period. Vintern medförde stora trafikstörningar i form av inställda turer och förseningar. Snöröjningen har varit en utmaning för Trafikverket. Beredskapen har varierat och några entreprenörer har periodvis haft svårigheter med nya maskiner och personal. Entreprenörerna har haft en bristande maskinkapacitet och använt sig mer av mindre maskiner som inte fungerar tillfredsställande och vidare saknas ETCS-utrustade fordon som kan snöröja på ERTMS-utrustade banor. De stora snömängderna har även inneburit att entreprenörerna har prioriterat de mer trafikerade linjerna vilket gett effekter på övriga linjer. Antal förseningstimmar på grund av is och snö i växlar har varit betydligt fler än en normal vinter. De växelvärmeelement som finns har inte fungerat tillfredsställande och i efterhand har tillverkningsfel konstaterats. Vidare hade Norrtåg tre gånger fler viltolyckor jämfört med föregående vinter då stora snömängderna gjort att vilt sökt sig till spåren. Till skillnad från de större vägarna saknas viltstängsel längs järnvägen på stora sträckor. Viltpåkörningar under december och januari månad uppgick till ett 80-tal för Norrtåg, att jämföra med 24 viltolyckor under samma period föregående år. Viltpåkörningar medför betydande trafikstörningar, förseningar och omfattande reparationskostnader på grund av att moderna tåg ofta är känsligare för kollisioner, samt problem med eftersök av skadade djur och kadaverhantering. Under vintern förekom flera urspårningar av tåg varav flera med snöröjningsfordon och en kollision med en bil som fastnat i snön vid en järnvägsövergång. Is från tunneltak längs banan har vid flera tillfällen ramlat ner och förstört rutor och elektronik på tågen med lång avställningstid som följd. Vid jämförelse med föregående vinter av fordonsskador rapporterade på fordon som trafikerar Umeå-Sundsvall-Storlien så ser vi en betydande del av skador på fordonskaross, drivhjul och bromssystem. Skador som är direkt hänförliga till viltolyckor, hjulskador och fastfrusna bromsar. 

Regularitet och punktlighet med jämförande diagram mellan åren

96 % regularitet kvartal 2 2018

Med våren kommer värmen och bättre förutsättningar för ökad kvalitet. Regulariteten under det andra kvartalet har förbättrats jämfört med kvartal 1 men också med tidigare år på de flesta linjer, vilket avspeglas i diagrammet nedan. Ökningen på linjen mellan Umeå och Lycksele beror främst på förbättrad planering gällande underhållet på fordonen som trafikerar sträckan. En underhållsskuld på fordonen medför dock att underhåll på fordon prioriteras i ställer för trafik, och att det finns dagar då fordon inte finns tillgängliga för trafik. Tågoperatören prioriterar då fordonstillgången till de mest trafikerade linjerna vilket medför att trafiken på sträckorna mellan Umeå-Luleå och Lycksele-Umeå får inställda tågavgångar, vilket har en negativ påverkan på regulariteten.

Regularitet per linje och kvartal 2

82 %  punktlighet kvartal 2 2018

Här redovisas andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid samt persontåg som startat men som av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Första kvartalet innebar en sämre punktlighet då fordonsfel och problem med infrastruktur var dubbelt så många som en normal vinter. Under kvartal två har punktligheten förbättrats tack vare våren och det mildare vädret. Dock kvarstår mycket eftersläpande underhåll på fordonen som ger effekter på trafiken.

Sett till hela tågsystemet under kvartal 2 kommer åtta av tio tåg fram i tid. Det ska förbättras och vi är långt ifrån nöjda. På enskilda sträckor och under vissa tider är punktligheten sämre vilket medför att den enskilde resenären blir lidande. Att andra tåg är i tid är heller ingen tröst om det egna tåget blir sent. Alla anställda på Norrtåg förstår den frustration förseningar orsakar hos framförallt pendlare men också övriga resenärer.

De främsta orsakerna till att tåg inte är i tid är framförallt infrastrukturfel, banarbete, fordonsfel eller obehöriga i spår. Det är exempel på händelser som gör att trafik måste stoppas eller att hastighetsnedsättningar måste göras. Säkerheten är oerhört viktig och kommer alltid först, både hos Trafikverket och järnvägsoperatören. Blir ett tåg försenat får det också snabbt följdverkningar för andra tåg då Norrtåg endast trafikerar enkelspår och för att det är långt mellan mötesstationerna. Det kan räcka med en så liten försening som två minuter innan andra tåg börjar påverkas. Ackumulerat för 2018 uppgår operatörens ansvar för förseningar till cirka 35 %. Det är besvärande att se att många förseningar på sträckorna Umeå-Luleå och Luleå-Kiruna fortsätter. En ökning av trafiken, en snörik vinter i norra Sverige, många tågförseningar under våren och värmen i somras har tydliggjort ytterligare brister i järnvägsunderhållet. Förseningsorsakerna under kvartal 2 är bland annat kopplade till signalfel, elanläggningar och ej planerade banarbeten.

Punktlighet per linje och kvartal 2

För tidigare rapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norrtåg AB
X