Punktlighet och regularitet

Punktlighet – effekter av en snörik vinter sätter spår

Året inleddes med en svag inledning avseende punktlighet, snö, is och vilt på spåren bidrog till många inställda och försenade tåg. Vi ser även en hel del kvardröjande vintereffekter som drar ned utfallet under mars och april. Det handlar framför allt om stora och långvariga skador på infrastrukturen, men även om ett flertal hastighetsnedsättningar på grund av spårfel. Endast 18 % av alla förseningsminutrar är hänförligt till järnvägsoperatörer och en stor andel är kopplat till olyckor/tillbud och yttre faktorer, där väderförhållanden och viltolyckor är en stor andel av totala 36 procent.

Enkelspår, olika standard på banor, långa fordonomlopp tillsammans med väder och vind ger stora utmaningar för Norrtågssystemet. Sett till hela järnvägen inom Norrtågsland så ligger vi i ack. på 84 procent med måttet, Rätt Tid + 5 min till ankomststation. Det mått vi använder för att följa upp tågens punktlighet benämns Rätt Tid + 5 minuter (RT+5) och innebär att ett framfört tåg måste nå sin slutstation senast 5.59 minuter efter tidtabellen för att räknas som punktligt. RT+5 är det mått som järnvägsbranschen kommit överens om ska användas för att följa upp och redovisa såväl person- som godstågens punktlighet på systemnivå – det vill säga för all trafik på den svenska järnvägen. 

Sett över hela systemet så ligger vi på våra mest trafikerade stationer på ungefärlig samma punktlighet. Vid jämförelse mellan fyra stora resandestationer i Norrtågssystemet i respektive region har vi ackumulerat april månad 2021 i stort sett punktlighet för ankommande tåg med slutstation i resp. stad cirka 84 %.

Föregående vinter hade vi en mild och snöfattig vinter vilket syns i statistiken när vi jämför med föregående år, då vi hade en punktlighet på hela 92 procent.

Infrastruktur – en återkommande orsak till merförseningar

Växelfel, olyckor, nedrivna kontaktledningar, signalfel – och folk som absolut ska gena över spåren. Det finns många anledningar till att tågen kommer för sent. Dock är mer än hälften av grundorsaken till infrastrukturstörningar främst kopplat till spår och spårväxlar och 25 % till signalanläggningar. Elanläggningar utgör endast 5 % men det påverkar flera tåg och ger även inställda tåg. Men vad i består felen och vilka förbättringar kan Trafikverket göra. Norrtåg har tillsammans med operatören och Trafikverket kontinuerlig uppföljning av punktlighet kunnat identifierat möjliga förbättringar som vi presenterar för Trafikverket sedd ur vår synvinkel. Som resenär är det inte alltid lätt att förstå vad orsaken är egentligen.

Signal- och växelfel

Som tågresenär så har man ofta hört talas om signalfel. En trasig växel vid signalen, kortslutningar i reläer, ställverk och annan teknisk utrustning är några exempel på orsaker till signalfel. Det är alltså något i infrastrukturen som inte fungerar som det ska, och därför visar signalen rött så att tågen måste stanna.  För att minska antal signalfel så krävs ett bättre förebyggande underhåll och/eller utbyte av teknik. VI kan identifiera några förbättringar denna vinter på framför allt sträckan Luleå–Kiruna och söder om Umeå som är kopplat till signalfel.

Inför vintern 2021 har växelvärmen i växlarna förbättrats och elementen har kontrollerats både inför och efter vintersäsongen. Teknikskåp som är känsliga för kyla har blivit ombyggda och samtidigt bevakas numera skåpen från Trafikverkets driftcentral så att fel kan upptäckas automatiskt.

Spårfel eller hastighetsbegränsningar utan skylt

Fel på spåret, eller underlaget, kan upptäckas av lokförare när de kör över med sitt tåg, eller av underhållspersonal som mäter spåret. Alla spår mäts med förutbestämda intervall baserat på hastighetsgräns och trafikeringsnivå. Hastighetsnedsättningar är ett övergående problem, men efter denna rejäla vinter så har Norrtåg flera sträckor med kvardröjande effekter. Nu när våren gör sitt intåg uppstår även en del tjälskador och det kan uppstå brister i banvallen. För att kunna förstärka banvallen, eller rikta upp spåren så måste tjälen gå ur marken innan spåren är fullt åtgärdade. Det måste också finnas ERTMS utrustade underhållsfordon för att kunna utföra besiktningar, spårriktning mm.

På sträckan Umeå-Sundsvall har vi haft två stora spårfel som medfört hastighetsnedsättningar dels mellan Härnösand-Timrå och dels mellan Örnsköldsvik Norra–Husum, vilket har medfört en låg punktlighet på sträckan, cirka 15 % lägre en normalt. Under vecka 17 sänktes hastigheten från 180 km/h till 120 km/h vilket medförde att samtliga tåg var cirka 30 min försenade, eller vi uppnådde en punktlighet på sträckan på 45 %. Orsaken var försenad besiktning av spår då ETCS utrustade fordon som normalt drar mätvagnen hade gått sönder. Genom bra samverkan med SJ som kunde tillhandahålla ett ETCS utrustat lok så kunde besiktningar genomföras och effekten mildrades.

Elanläggningar

Hårt väder och stora snömängder kan innebära att träd eller grenar river ned ledningar, i vissa fall kan tågen vara orsak till nedrivna kontaktledningar men det kan även vara fåglar som kortsluter ledningar eller jordande anläggningsdelar.  Ibland rivs ledningen på en ganska lång sträcka. Eftersom den kan vara spänningssatt måste särskilt utbildad personal försäkra sig om att den är spänningslös och garantera säkerheten. Om nedrivningen sker på en plats som är otillgänglig kan både evakuering av passagerare och reparation av anläggningen ta lång tid. Problem med elanläggningar innebär inställda avgångar och försenade tåg. Ofta drabbar det flera tåg under dagen men vi ser också att problemet är begränsad och efter åtgärd återgår trafiken till det normala. Sträckor som Storlien-Sundsvall och Kiruna-Luleå hör till de sträckor som drabbats mest av förseningstimmar kopplat till elanläggningar, vanligtvis under den snörikaste perioden.

Regularitet – Med vår i sikte förbättras regulariteten

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan till exempel bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Totalt under första tertialet 2021 uppgår regulariteten till 91 procent, en minskning (ca -3 procent) jämfört med föregående år och på de flesta sträckor uppvisas inga större förändringar i regularitet. Den totala regulariteten för tertial 1 påverkas mycket av de svåra väderförhållandena i januari och februari och antalet viltkrockar vilket medförde reducerad trafik. Under april månad har samtliga linjer, förutom Umeå–Sundsvall och Umeå–Lycksele, högre regularitet än månaden innan. Totalt var regularitet 96 % i april månad.

Vinterförhållanden påverkar antal inställda avgångar

Vårsol och grönska gör att det blir lätt att glömma det snörika och besvärliga vädret med drivbildning som präglade januari månad. Den snörika perioden innebar avstängda banor i två omgångar, som en konsekvens av svåra väderförhållande. Omfattningen blev 237 inställda helsträckor och 37 delinställda sträckor på grund av väderförhållanden under januari månad. I början av mars månad låg det fortsatt ett heltäckande snötäcke över Norrland och i de östra delarna av mellersta Norrland samt dess inland var snötäckets vatteninnehåll över normalt för månaden. Något som ger konsekvenser i maj månad med trafikstopp på grund av översvämmande banor. I Norrlands fjälltrakter var det mindre snö än normalt men snömängderna ökade under månaden. I övrigt förändrades snötäcket inte mycket fram till den slutet av april. Ett väderomslag då, med varmare väder mot slutet av månaden gjorde att snötäcket långsamt minskade men i stora delar låg det kvar snötäcke in i april.  

Rikligt med snö på banor, driftsplatser och bangårdar ställde till problem med fordon, men den största enskilda faktorn som har skapat stora problem för trafiken är vilt på spåren. Mängder av vilt har blev påkört på järnvägen. Viltolyckor leder till trafikstörningar, förseningar och omfattande reparationskostnader på grund av skador på tågen. Reparationstiden påverkar fordonstillgången, och därmed trafiken. Under februari månad har beslutade Norrtåg tillsammans med operatören om reducerad trafik på Botniabanan under vecka 6 och 7 som en följd av reparationer av fordonen.

Rätt utformade viltstängsel längs järnvägen och bättre snöröjning är en viktig del för att hindra vilt- och renpåkörningar längs järnvägen. Norrtåg arbetar tillsammans med VY, med att identifiera var flertalet olyckor sker och behovet av viltstängsel är som störst, för att minska antalet viltpåkörningar. I Norrtågs systemet är det 1 550 kilometer spår, så vi uppmärksammar Trafikverket att sätta in insatserna där behovet är som störst.

Läs mer om orsakerna till förseningar och fördelning av infrastrukturfel i våra kvalitetsrapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB
X