Punktlighet och regularitet
Punktliga tåg – ständigt i fokus

Den ackumulerade punktligheten för året har förbättrats på samtliga sträckor och uppmäter totalt 92 av 100 tåg i tid (RT+/- 5 minuter). Sträckorna Umeå–Sundsvall, Umeå–Lycksele, Sundsvall–Storlien och Boden–Luleå har över 90 procents punktlighet och pendlarsträckan Umeå–Vännäs uppmäter hela 97 procent. Sträckorna som trafikerar i Norrbotten, Luleå–Kiruna och Umeå-Luleå, är de sträckor som påverkas mest av godstrafiken och kapacitetsbrister längs Stambanan och Malmbanan och antal infrastrukturstörningar är omfattande på dessa två linjer. Att drygt nio av tio tåg når sin slutstation senast fem minuter efter tidtabell är inte tillfredsställande men vi ser ett ökat samförstånd i branschen och därmed ett ökat samarbete och utbyte av erfarenheter.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten. Vi ser också att antal störningstimmar kopplats till växlar och spår har varit lägre än tidigare år i januari månad. Ett förbättringsarbete som under de två sista åren haft fokus hos Trafikverket. En av de större förseningsorsakerna längs linjerna på Umeå–Luleå är kopplat mycket till godstrafiken. Stora snömängder, bristande snöröjning och vilt på spåren är de faktrorer som inverkar stort på trafikkvalitet. Kvartal fyra uppvisar bra siffror, men januari månad med stora snömängder drar ned punktligheten till 80 procent, på samma nivåer som den snörika vinterna 2018.

Fordonsbrist till följd av långvariga underhåll medför inställda avgångar

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan till exempel bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Orsak till inställda turer

Ackumulerat 2020 uppgår regulariteten till 89,4 procent, vilket är en marginell minskning (-0,6 procent) jämfört med föregående år och inga större förändringar i regularitet uppvisas på respektive sträcka.

Under kvartal fyra uppvisar Norrtåg en regularitet på 88,6 procent. Under oktober månad var det många banarbeten på främst sträckan Umeå–Sundsvall. Regularitet för sträckan är under oktober månad endast 69 procent. Den största andelen är delinställda sträckor. Under december månad har sträckan Umeå–Lycksele och Luleå–Boden haft många del- och helinställda sträckor kopplat till fordonsunderhåll.

En tydligt förbättrad regularitet under kvartal fyra syns på sträckorna Luleå–Kiruna och Umeå–Luleå, på närmare 96 respektive 91 procent. Ett proaktivt arbete med att förbättra växlar, spår och kanalpunktlighet börjar nu ge resultat.

Regulariteten påverkades mycket av de svåra väderförhållandena i januari. På grund av de stora snömängderna stängde Trafikverket av banorna för tågtrafik mellan den 11–12 och 20–24 januari för att prioritera snöröjning, vilket gav många inställda turer som följd.

Läs mer om orsakerna till förseningar och fördelning av infrastrukturfel i våra kvalitetsrapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB
X