Punktlighet och regularitet
De flesta tågen i tid

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att fordonsfel under färd eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Inställda turer blir bussersatta, vilket medför förseningar som leder till sena anslutningar, inväntan av resenärer med mera, faktorer som tillsammans blir förseningsminutrar. Ett sent tåg bli svårt att få in vid en ny, oplanerad tidpunkt på en bana med enkelspår och långt mellan mötesstationer. Då blir annan trafik påverkad och många resenärer försenade.

Under det första kvartalet har antal trafikstörningar varit färre än föregående års kvartal 1. Punktligheten på de stora linjerna lever i stort upp till målsättningen RT (rätt tid) 95 procent. Sträckorna som trafikerar i Norrbotten, Luleå–Kiruna och Umeå-Luleå, är de sträckor som påverkas mest av godstrafiken och kapacitetsbrister längs Stambanan och Malmbanan. Under januari/februari drabbades sträckan åter igen av en urspårning av godståg vilket medförde att sträckan Kiruna–Luleå var ej åkbar under åtta dagar, vilket påverkat punktligheten. Antal infrastrukturstörningar är omfattande på dessa två linjer. Totalt är punktligheten inom fem minuter 91 procent, jämfört med 86 procent (2019), vilket är den högsta uppnådda punktligheten för kvartal ett sedan trafikstart. Punktligheten inom 15 minuter är 96 procent (2020).

Punktligheten under kvartal 1 2020 har stadigt förbättrats sedan vintern 2018.

Andelen förseningsminutrar som är kopplade till operatören utgör 27 procent, att jämföra med andelen som är kopplat till Trafikverket som utgör 36 procent (driftledning och infrastruktur).

Punktlighet linje för linje under kvartal 1, 2020.

Andel förseningsminuter fördelat på förseningsorsaker, kvartal 1 2020.

Driftledning: Trafikverkets driftledning.
Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av Norrtåg eller övriga operatörer. En stor andel följdorsaker utgör ”stört av annat tåg”.
Infrastruktur: Inklusive banarbeten.
Järnvägsföretag: I det här fallet Norrtåg
Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor mm.

Andelen fel kopplade till spårväxlar och signalanläggningar är stort framförallt på Malmbanan. Snö och kyla påverkar järnvägen. Totalt har järnvägen cirka 12 000 växlar, och många av dem har växelvärme som smälter snö och is. Kraftiga snöfall och is i kombination med stark kyla kan innebära att växlar ändå fryser. Tunga godståg släpper också ner is och snö i växlarna, vilket kan slå sönder en växel. Vid dessa tillfällen måste växlarna snöröjas manuellt, och det kan ta upp till två timmar för två personer att snöröja en växel. Vid och omkring tex. Boden Station finns väldigt många växlar och där ser vi också en stor andel av förseningsminutrar. Just nu har Trafikverket ett pågående större upprustningsprojekt i syfte att rusta upp och installera ny spårväxelvärmestyrning i järnvägsnätet. Den nya styrutrustningen ska känna av snö och kyla och reglera värmen under dygnet. Dock har det funnits materialbrister i den nya utrustningen vilket har givit viss försening i projektet. Projektet beräknas bli klart under 2020. Samtidigt har Trafikverket initierat ett arbete med funktionella stråk som har till syfte att förbättra infrastruktur, tidhållning och kapacitetsförbättringar. Ett av de prioriterade stråken är från Luleå och vidare söderut på Norra stambanan genom övre Norrland.

Fel i spårväxlar och signalanläggningar är det som orsakar flest förseningsminutrar.

Få inställda turer

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan till exempel bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss. En ganska mild vinter utan större väder- och temperaturväxlingar betyder färre problem kopplade till snö och is.

Totalt uppvisar Norrtåg en regularitet på 95 procent, vilket är en förbättring jämfört med 2019, då regulariteten för kvartal 1 var 92 procent. De flesta sträckorna har bättre regularitet jämfört med föregående år. Den sträcka som uppvisar en sämre regularitet än 2019 är Luleå–Kiruna (78 procent, jämfört med 83 procent 2019) vilket delvis är hänförbart till den avstängning av banan som gjordes efter att ett godståg spårat ur i januari.

På de flesta sträckorna är regulariteten bättre än föregående år.

Orsak till inställda turer

Den största andelen inställda turer under 2020 är, likt kvartal 1 2019, kopplad till två linjer; Luleå–Kiruna och Umeå–Lycksele, som har lägst regularitet. I januari skedde en större urspårning av ett godståg på sträckan Gällivare–Kiruna. Detta medförde att banan stängdes under en period och trafiken framfördes med buss, vilket även medförde förseningar till anslutande tåg. Trots urspårningen är antalet helinställda turer på sträckan betydligt färre än föregående år.

Dieselfordonen har haft vissa perioder av längre underhåll vilket har medfört delinställda turer mellan Hällnäs och Lycksele, den icke elektrifierade sträckan. Under kvartalet har det funnits ett reservtåg på sträckan vilket har påverkat regularitet i positiv riktning.

Antalet inställda turer är färre på de flesta sträckorna jämfört med 2019.

Fördelning mellan orsaker som medfört hel- och delinställda turer under kvartal 1, 2020. Andelen ”Olyckor/Tillbud och yttre faktorer” är hög till följd av urspårningen på sträckan Luleå–Kiruna i januari.

Läs mer om orsakerna till förseningar och fördelning av infrastrukturfel i våra kvalitetsrapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB
X