Regularitet och punktlighet

Banarbeten påverkar kvalitetsmåttet – den operatörsberoende regulariteten uppgår till 96 procent

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Banarbeten medför att våra officiella kvalitetsmått försämras och det syns under det andra och tredje kvartalet att kvalitetsmåttet regularitet utvecklats negativt.

För att vi ska få en järnväg som klarar av dagens trafik och är rustad för framtidens behov är det nödvändigt med banarbeten. På sikt betyder det bättre punktlighet och bättre kapacitet på anläggningen. Trafikverket har genomfört banarbeten bland annat på Mittstråket, Sundsvall–Ånge, där spårslipning gjorts och dels på Ådalsbanan, Sundsvall–Härnösand. I Norrbotten har det under sommaren pågått reinvesteringar i kontaktledningar mellan Gällivare och Kiruna, och Murjek station har fått en ny plattform. Vidare under september och oktober har banarbetet fortsatt vilket medfört många bussersättningar, framförallt på Mittbanan och Botniabanan. Trafikverkets och Projekt Mittstråket driver ett pågående arbete med att skapa färre och säkrare järnvägskorsningar på Mittbanan, genom att bygga om och ta bort cirka 20 järnvägskorsningar mellan Ytterån och Duved, samt bygga om och förbättra cirka 50 järnvägsövergångar på sträckan Sundsvall–Ånge. På sikt kan vi förvänta oss ökad trafiksäkerhet och bättre restider på Norrtågs linje Sundsvall–Storlien, som är en av de mest trafikerade linjerna i Norrtågssystemet.

Inställda avgångar orsakade av operatören Vy är kopplade till fordonsbrist eller tekniska problem med fordon under färd. Den totala regulariteten uppgår till 90 procent, men omräknat till de avgångar som operatören ställer in av olika orsaker så är den operatörsberoende regulariteten hela 96 procent.

Systematiskt arbete för att förbättra punktligheten har givit resultat

Att komma fram i tid är något som våra resenärer värdesätter. En stor andel av resenärerna är nöjda med helheten, men förseningar och bristande information vid trafikstörningar är sådant som drar ner nöjdheten. Inom persontågstrafiken finns ett branschmål för punktlighet år 2020 på att 95 procent av tågen ska ankomma till slutstation inom 5 minuter. För 2019 uppvisar Norrtåg en förbättrad punktlighet jämfört med tidigare år. Den totala punktligheten för Norrtåg är 90 procent. Infrastrukturen eller den del som Trafikverket ansvarar för är den del som mest bidrar till en försämrad punktlighet. Omräknat till den del som Norrtåg ansvarar för uppgår den operatörsberoende punktligheten till hela 97 procent.

Blir ett tåg försenat får det snabbt följdverkningar för andra tåg, då vi har enkelspår och långt mellan mötesstationer. Det kan räcka med en så liten försening som två minuter innan andra tåg börjar påverkas. Ackumulerat för 2019 uppgår operatörens ansvar för förseningar till cirka 24 procent. Det är besvärande att se att förseningar på sträckorna Umeå–Luleå och Luleå–Kiruna fortsatt är stora. Den hårt trafikerade Malmbanan med tunga godstransporter och sviktande infrastruktur påverkar persontrafiken svårt avseende punktlighet. Långa godståg och enkelspår ställer krav på samtliga operatörer att hålla sin kanal och att tidpunkter på mötesstationer respekteras. Många tillbud i form av problem med snöröjning, växlar och kontaktledningar har inträffat framförallt på sträckan Luleå–Kiruna där vi också ser förseningar hänförbara till spår-, växel- och signalfel. En stor följdorsak till förseningar är ofta att godståg prioriteras, men även långväga persontåg. Pendelsträckorna Umeå–Vännäs och Boden–Luleå uppvisar bra siffror. Sträckorna som har haft banarbeten har fått en försämrad punktlighet, en naturlig följd då bussersättning på delinställda avgångar ger en viss försening till anslutande tåg. Medellängden på en resa i Norrtågssystemet är 123 km, eller en restid på cirka 65–90 minuter beroende på vilken linje resan utförs på.

Trafikkvalitet januari 2020

Januari månad har varit i stort en bra månad dock inträffade en större incident på Malmbanan, mellan Gällivare och Kiruna som haft påverkan av kvalitetssiffrorna. Ett fullastat malmtåg spårade ur i Gäddmyr den 22 januari. Tågstopp på sträckan och ledde totalt till avstängning av banan mellan den 22 januari till den 6 februari, totalt 51 inställda delsträckor för januari månad. I tåget ingick 68 vagnar, varav 14 vagnar spårade ur och välte. Cirka 400 meter spår inklusive växel skadades. Urspårningen har skedde i väglöst land, med cirka 1 mil till närmaste väg vilket har gjort att reparationsarbeten varit extra problematiska. Dessutom är det uppskattningsvis en meter snö i området. Detta är den andra stora urspårningen på två år som händer på sträckan. Föregående år var orsaken rälssprickor. Orsaken till årets urspårning är i dagsläget inte klarlagt.

Andelen som är orsakad av järnvägsoperatören uppgår till cirka 41 % eller 59 st hel och/eller delinställda turer. Underhåll på dieselfordonen vilket medfört fordonsbrist på sträckan Hällnäs-Lycksele motsvarar 22 st och ett ATC fel på fordonet som trafikerar Umeå-Vännäs under två dagar medförde 10 inställda avgångar. Övriga inställda turer av järnvägsoperatören är tekniska fel på fordonet under färd eller viltskador.

Punktligheten mätt i Rätt tid + 5min, uppgår till 92 % för Norrtåg. Alla större stäckor uppvisar bra punktlighet för en vintermånad. De avvikelser vi ser på sträckorna i Norrbotten är mycket hänförbart till urspårning och infrastruktur.

Fördelning av orsak till merförseningar för januari uppvisar samma trender som övriga månader.

En stor andel är kopplat till infrastruktur, olyckor och tillbud och följdorsaker. Järnvägsföretagets andel uppgår till 26 %. Merförseningar kopplat till bussersättning på sträckan Kiruna-Gällivare uppgår till cirka 9 %.

Läs mer om orsakerna till förseningar och fördelning av infrastrukturfel i våra kvalitetsrapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB
X