Regularitet och punktlighet

Banarbeten påverkar regulariteten

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Banarbeten medför att våra officiella kvalitetsmått försämras och det syns under det andra och tredje kvartalet att kvalitetsmåttet regularitet utvecklats negativt.

För att lösa de utmaningar som finns med banarbeten måste arbetet vara effektivt och det ställer krav både på Trafikverket och operatören att informera, erbjuda alternativa trafikersättningar och ha en flexibilitet till resenärerna, annars riskerar vi att tappa resenärerna lika fort som vi fick dem till Norrtåg. Ett arbete med att se över processen runt banarbeten med fokus på bussersättningar och resenärens upplevelse påbörjas med operatören i januari månad 2020.

Regularitet uppgår till 88 % för kvartal 3.

För att vi ska få en järnväg som klarar av dagens trafik och är rustad för framtidens behov är det nödvändigt med banarbeten. På sikt betyder det bättre punktlighet och bättre kapacitet på anläggningen. Under tiden maj till och med oktober, har ett flertal banarbeten genomförts. Trafikverket har genomfört banarbeten bland annat på Mittstråket, Sundsvall–Ånge, där spårslipning gjorts och dels på Ådalsbanan, Sundsvall–Härnösand. I Norrbotten har det under sommaren pågått reinvesteringar i kontaktledningar mellan Gällivare och Kiruna och Murjek station har fått en ny plattform.

Vidare under september och oktober har banarbeten fortsatt vilket medfört många bussersättningar, framförallt på Mittbanan och Botniabanan. Trafikverkets och Projekt Mittstråket driver ett pågående arbete med att skapa färre och säkrare järnvägskorsningar på Mittbanan, genom att bygga om och ta bort cirka 20 järnvägskorsningar mellan Ytterån och Duved samt bygga om och förbättra cirka 50 järnvägsövergångar på sträckan Sundsvall–Ånge. Detta kan förväntas skapa ökad trafiksäkerhet på Norrtågs linje Sundsvall–Storlien, som är en av de mest trafikerade linjerna i Norrtågssystemet.

En jämförelse ack oktober avseende regularitet om banarbeten räknas bort.

Inställda avgångar orsakade av operatören Vy är kopplade till fordonsbrist eller tekniska problem med fordon under färd. Av de 35 %, eller 907 stycken, av inställda avgångar ack oktober månad är 528 stycken hänförligt till dieselsträckan Hällnäs–Lycksele. Under maj månad har Transitio möjliggjort att tågoperatören kunnat hyra ett reservfordon fördelaktigt för att öka tillförlitligheten på sträckan.

Punktligheten förbättras men vi är inte nöjda

Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Sett till hela tågsystemet under kvartal 3, kommer nio av tio tåg fram i tid. Bussersättningar till följd av banarbeten påverkar punktligheten negativt då tågen inväntar bussförbindelsen.

Punktlighet över tid.

Punktlighet ack oktober.

Infrastruktur – största orsaken till merförseningar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.
Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av Norrtåg eller övriga operatörer.
Infrastruktur: Inklusive banarbeten.
Järnvägsföretag: Här lika med Norrtåg
Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, mm.

Blir ett tåg försenat får det snabbt följdverkningar för andra tåg, då vi har enkelspår och långt mellan mötesstationer. Det kan räcka med en så liten försening som två minuter innan andra tåg börjar påverkas. Ackumulerat för 2019 uppgår operatörens ansvar för förseningar till cirka 21 %. Det är besvärande att se att förseningar på sträckorna Umeå–Luleå och Luleå–Kiruna fortsatt är stora. Många tillbud i form urspårningar, problem med snöröjning, växlar och kontaktledningar har inträffat framförallt på sträckan Luleå–Kiruna där vi också ser förseningar hänförbara till infrastrukturen och framförallt kopplat till spår-, växel- och signalfel. Om vi räknar bort merförseningar som inte är operatörbundet så ligger punktligheten på cirka 97 %, enligt operatören Vy. En klen tröst för den enskilda resenären som vill att tåget ska vara pålitligt.

Ökat fokus på punktlighet inom branschen

Som ett led i att förbättra punktligheten och att alla aktörer ska samverka har branschen tagit fram ett nytt arbetssätt för hur vi kommer att genomföra branschgemensamma utvärderingar av störningar framöver Utvärderingar genomförs av Trafikverkets några veckor efter en större händelse. Under utvärderingsmötet samlas de som påverkades av störningen, från både Trafikverket och järnvägsföretagen, för att diskutera vad som skedde under störningen och vilka förbättringsåtgärder som bör vidtas för att liknande situationer inte ska inträffa igen.

Som en del i implementeringen av det nya arbetssättet sker det just nu utbildningsinsatser för operativa roller inom Trafikverket och flera järnvägsföretag för att ta lärdom av alla förseningar och kunna göra lämpliga åtgärder på platser där merförseningar ökar mest. Detta är ett gemensamt ansvar som bygger på att samtliga tågoperatörer i samma förbättringsarbete följer upp händelser när större störningar inträffar. Det nya arbetssättet kommer att börja gälla den 1 januari 2020.

Läs mer om orsakerna till förseningar och fördelning av infrastrukturfel i våra kvalitetsrapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB
X