Punktlighet och regularitet
Operatörsbunden punktlighet 98 % ack augusti

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att fordonsfel under färd eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Inställda turer blir bussersatta, vilket medför förseningar som leder till sena anslutningar, inväntan av resenärer med mera, faktorer som tillsammans blir förseningsminutrar. Ett sent tåg bli svårt att få in vid en ny, oplanerad tidpunkt på en bana med enkelspår och långt mellan mötesstationer. Då blir annan trafik påverkad och många resenärer försenade.

Större avvikelser under perioden som har påverkat trafiken både på regularitet och punktlighet är en större godstågurspårning på Malmbanan i mitten av juni. Det var den andra urspårningen av godståg under 2020. Båda gångerna har det blivit bussersättningar under flera dagar som följd av urspårningen och hastighetsnedsättningar som följdeffekt, vilket påverkar punktligheten, Under juli månad hade vi problem med en nedfallande kontaktledning vilket påverkade ett tåg med 5 timmars försening. Banarbeten under perioden är den största anledningen till störningar hänförligt till Infrastrukturen. Arbeten som inte klarar planerade timmar. Efter banarbeten blir det ofta hastighetsnedsättningar, som en säkerhetsåtgärd, vilket medför mindre merförseningar som följd.

Norrtåg uppvisar en punktlighet för tertialet på 91 procent. Den andel av merförseningar som operatören ansvarar uppgår endast till 12 procent.  De merförseningar som operatören ansvarar är i första hand kopplat till tekniska fel på fordon och personalbrist.

Ackumulerat ligger punktligheten för Norrtågssystemet på 92 procent.  Operatörsbunden punktlighet ligger på 98 procent. Trafikverket har hörsammat Norrtågs krav med bättre punktlighet i Norrbotten. Numera ingår både Malmbanan och Umeå–Luleå i det förbättringsprojekt, funktionella stråk som har till syfte att förbättra infrastruktur, tidhållning och kapacitetsförbättringar.

Regularitet – sommartidtabell påbörjades i april månad

Här redovisar vi andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid och persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen inte har nått sin slutdestination kan till exempel bero på att det har blivit något fel på tåget eller på någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Då antal resande sjönk kraftigt under mars och april och samtidigt med hänsyn till att säkerställa ombordpersonal och underhåll av tågen tog operatören beslutet att tidigarelägga sommartidtabellen. Samtidigt påbörjades ett flertal banarbeten under maj och juni månad vilket också medförde reducerad trafik. Den trafik som utfördes uppvisar en regularitet på totalt 85,5 procent. De sträckor som utmärker sig med låg regularitet är sträckan Luleå–Kiruna och Umeå–Lycksele.

Orsak till inställda turer

Den största andelen inställda turer under 2020 är kopplad till två linjer; Luleå–Kiruna och Umeå–Lycksele. I juni inträffade åter igen en större urspårning av ett godståg på sträckan Gällivare–Kiruna. Detta medförde att banan stängdes under en period och trafiken framfördes med buss, vilket även medförde förseningar till anslutande tåg. Dieselfordonen har haft vissa perioder av längre underhåll vilket har medfört delinställda turer mellan Hällnäs och Lycksele, den icke elektrifierade sträckan. Under tertialet har det inte funnits ett reservtåg på sträckan vilket har påverkat regularitet i negativ riktning. Andelen inställda avgångar kopplade till operatören är 33 procent, vilket i stor utsträckning är kopplat till fordonsunderhåll och personalbrist. Personalbristen är mest hänförligt till personal stationerade i Ånge och påverkar trafiken Sundsvall–Östersund–Storlien.

Läs mer om orsakerna till förseningar och fördelning av infrastrukturfel i våra kvalitetsrapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB
X