Punktlighet och regularitet

Punktlighet – Persontrafikens punktlighet återhämtad under augusti

Sommarens närmast rekordlåga regularitet vände i augusti och landade högt, 94 procent. En lång period av banarbeten och andra infrastrukturstörningar har påverkat trafiken och resulterat i inställda avgångar och försenade tåg.

Ser vi de omlopp där vi passerar 30 mil, det vill säga på Umeå–Sundsvall och Sundsvall–Östersund, uppvisar vi en punktlighet på RT+ 15 minuter på 94 procent respektive 95 procent för tertialet, vilket får anses som acceptabelt med alla störningar som finns i infrastrukturen och omfattningen av banarbeten.

Åsknedslag i teknikskåp

I Norrbotten har trafiken mellan Luleå och Kiruna påverkats kraftigt av ett åsknedslag i ett teknikhus som orsakade en brand och slog ut hela teknikskåpet Åska slår först ut växlarna i Gransjö. Det visar sig senare att åskan hade har slagit ner i ett teknikhus. Det gick att köra tåg, men med stoppkörning i 21 km, vilket gav cirka 30–60 minuter försening. Trafikverket ansåg att tågtrafiken måste glesas ut för att det skulle vara hanterbart att prata tåg mot stopp. Trafikverkets inriktningsbeslut blev att köra godstrafik och ersätta resandetåg med buss. Nattågen gick som vanligt dock med förseningar. Trafikverkets beslut resulterade i att Norrtåg fick ställa in trafiken hela juli. Från och med den 27 juli fick Norrtåg klartecken med två dubbelturer, men den tredje fick ställas åt sidan. Prognos för att åtgärda alla felen i teknikhuset är vecka 39. Trafikverket åberopar force majeure vilket betyder att all bussersättning bekostas av operatören Vy. Bara i juli månad var kostnaden 5 miljoner kronor för bussersättningen.

Haparandatrafikens merförseningar minskar i takt med EOS uppdaterade fordon

På Haparandabanan har fordonens ombordsystem inte varit synkat med infrastrukturens signalsystem ERTMS. För att säkerställa det totala systemets funktion och säkerhet krävs att fordon som trafikerar ERTMS-banor är utrustade med ombordsystem som genomgått integration mot aktuell version av marksystemet. Det visar sig att versionerna av infrastrukturens system skiljer sig mellan olika banor vilket ställer till problem för Norrtågsflottan. Nu när vi uppgraderat fordonens system fungerar det bättre, men banan har fortfarande hastighetnedsättningar på banan vilket gör att förseningarna fortfarande finns, men till det bättre. Rätt tid inom 15 minuter är för andra tertialet 75 procent. Ett flertal perioder av banarbeten i delar av Norrtågland har också orsakat förseningar då delinställda avgångar har trafikerats med buss, vilket gör att mötestider till anslutande tåg medför förseningar.

Signal- och växelfel

Som tågresenär så har man ofta hört talas om signalfel. En trasig växel vid signalen, kortslutningar i reläer, ställverk och annan teknisk utrustning är några exempel på orsaker till signalfel. Det är alltså något i infrastrukturen som inte fungerar som det ska, och därför visar signalen rött så att tågen måste stanna.  För att minska antal signalfel så krävs ett bättre förebyggande underhåll och/eller utbyte av teknik. VI kan identifiera några förbättringar denna vinter på framför allt sträckan Luleå–Kiruna och söder om Umeå som är kopplat till signalfel.

Inför vintern 2021 har växelvärmen i växlarna förbättrats och elementen har kontrollerats både inför och efter vintersäsongen. Teknikskåp som är känsliga för kyla har blivit ombyggda och samtidigt bevakas numera skåpen från Trafikverkets driftcentral så att fel kan upptäckas automatiskt.

Spårfel eller hastighetsbegränsningar utan skylt

Fel på spåret, eller underlaget, kan upptäckas av lokförare när de kör över med sitt tåg, eller av underhållspersonal som mäter spåret. Alla spår mäts med förutbestämda intervall baserat på hastighetsgräns och trafikeringsnivå. Hastighetsnedsättningar är ett övergående problem, men efter denna rejäla vinter så har Norrtåg flera sträckor med kvardröjande effekter. Nu när våren gör sitt intåg uppstår även en del tjälskador och det kan uppstå brister i banvallen. För att kunna förstärka banvallen, eller rikta upp spåren så måste tjälen gå ur marken innan spåren är fullt åtgärdade. Det måste också finnas ERTMS utrustade underhållsfordon för att kunna utföra besiktningar, spårriktning mm.

Elanläggningar

Hårt väder och stora snömängder kan innebära att träd eller grenar river ned ledningar, i vissa fall kan tågen vara orsak till nedrivna kontaktledningar men det kan även vara fåglar som kortsluter ledningar eller jordande anläggningsdelar.  Ibland rivs ledningen på en ganska lång sträcka. Eftersom den kan vara spänningssatt måste särskilt utbildad personal försäkra sig om att den är spänningslös och garantera säkerheten. Om nedrivningen sker på en plats som är otillgänglig kan både evakuering av passagerare och reparation av anläggningen ta lång tid. Problem med elanläggningar innebär inställda avgångar och försenade tåg. Ofta drabbar det flera tåg under dagen men vi ser också att problemet är begränsad och efter åtgärd återgår trafiken till det normala. Sträckor som Storlien-Sundsvall och Kiruna-Luleå hör till de sträckor som drabbats mest av förseningstimmar kopplat till elanläggningar, vanligtvis under den snörikaste perioden.

Regularitet – Banarbete och åsknedslag påverkar regulariteten

Norrtåg har tillsammans med operatören och Trafikverket kontinuerlig uppföljning av regularitet kunnat identifierat möjliga förbättringar som vi presenterar för Trafikverket sedd ur vår synvinkel. Som resenär är det inte alltid lätt att förstå vad som ligger bakom hel- eller delinställda turer.

Totalt under andra tertialet 2021 uppgår regulariteten till 86 procent, vilket är i samma nivå som föregående år och på de flesta sträckor uppvisas inga större förändringar i regularitet, förutom på Umeå–Lycksele och Boden–Luleå som har högre regularitet än föregående år. Regulariteten på Umeå– Sundsvall är lägre vilket är hänförligt till den långa period av banarbeten under sommaren, vilket även är anledningen till den låga regulariteten på Sundsvall–Storlien. Sträckan Luleå–Kiruna drabbades av en lång period av inställda turer under sommaren på grund av ett åsknedslag. I augusti uppnåddes hög regularitet på i stort sett samtliga sträckor på mellan 90 och 100 procent, bortsett från 74 procent på Luleå–Kiruna. Totalt uppgick regulariteten till 94 procent i augusti månad.

Läs mer om orsakerna till förseningar och fördelning av infrastrukturfel i våra kvalitetsrapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB
X