Regularitet och punktlighet

Hög tillförlitlighet och de flesta tågen i tid

Norrtågstrafiken har generellt en bra punktlighet och regularitet, väl i linje med övrig tågtrafik i Sverige. Under det första kvartalet 2019 var regulariteten 92 procent och punktligheten inom 15 min 93 procent (86 procent inom 5 min). Det är en klar förbättring från föregående år men en bit från målsättningen på 95 procent inom 5 min. De flesta förseningsminuterna uppstår vid enskilda händelser som orsakar större störningar. Det handlar inte om att alla tåg är lite sena. 9 av 10 tåg kommer alltså fram inom 5 min från utsatt tid efter en resa på 26-35 mil.

Robust infrastruktur – en förutsättning för ökat resande

Den svaga punkten för att kunna erbjuda ett robust trafikutbud är infrastrukturen. Norrtågs trafikområde består av enkelspår och det är ofta långt mellan mötesstationer. På vissa sträckor finns en tydlig konflikt mellan utökad regional persontrafik och godstrafik. Det finns även en konflikt mellan utökad regional persontrafik och långväga persontrafik. Detta är problem som ställer högre krav på tågplanering och driftsledningskontor.

Vi ser på många linjer en åldrande infrastruktur där behovet av reinvestering och underhållsåtgärder är stort. Antal störningar i spår, spårväxlar, signalställverk, kontaktledningar, broar och övriga anläggningsobjekt som exempelvis signaler, banunderbyggnad och tunnlar ökar vilket ger effekter på resenärens upplevda kvalitet. För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Ett ökat järnvägsunderhåll som inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna skulle bidra till ett ökat förtroende för järnvägen och därmedökat resande.

Under första kvartalet har det skett urspårningar. En större urspårning på sträckan Gällivare-Kiruna medförde att banan stängdes för trafik i elva dagar vilket bidrog till delinställda turer på sträckan Luleå-Kiruna. Trafiken bussersattes och medförde förseningar på anslutande tåg. Samtidigt har det vid besiktning varit två fall av rälsbrott mellan Boden-Luleå vilket ger stora hastighetsnedsättningar i väntan på varmare årstider för att återställa rälsen.

Signal- och växelfel har ökat under perioden på samtliga sträckor, vilket ger upphov till inställda avgångar och försenade tåg i systemet.

Infrastrukturstörningar ökar och påverkar punktligheten

Under det första kvartalet har antal trafikstörningar varit betydligt färre än föregående års kvartal 1. Totalt är punktligheten inom 5 minuter 86%, jämfört med 70% (2018), inom 15 minuter är punktligheten 93% (2019).

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att fordonsfel under färd eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss.

Häften av förseningsminuterna uppstår som en följd av infrastrukturbegränsningar eller trafikledning.

Andelen förseningsminutrar som är kopplade till operatören utgör cirka 23%, att jämföra med andelen som är kopplat till Trafikverket som utgör 49%. Sämst punktlighet har sträckorna i Norrbotten, där andelen infrastruktur och olyckor/tillbud är en betydande orsak till försämrad punktlighet.

Inställda turer, som till 95% är bussersatta, medför förseningar som leder till sena anslutningar, inväntan av resenärer med mera, faktorer som tillsammans blir förseningsminutrar. Ettsent tåg bli svårt att få in vid en ny oplanerad tidpunkt på en bana med enkelspår och långt mellan mötesstationer. Då blir annan trafik påverkad och många resenärer försenade. Det blir mer nödvändigt att ha reserver mellan tåglägena vilket minskar kapaciteten.

Driftledning:Trafikverkets driftledning.
Följdorsaker:Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg,
oavsett om det är framfört av Norrtåg eller övriga operatörer. En stor andel
följdorsaker utgör ”stört av annat tåg”.
Infrastruktur:Inklusive banarbeten.
Järnvägsföretag:I det här fallet Norrtåg
Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor mm.

Läs mer om orsakerna till förseningar och fördelning av infrastrukturfel i våra kvalitetsrapporter, se sidan pressmeddelande & rapport

 
Norrtåg AB
X