Intresseföreningen Norrtåg – en norrländsk tågröst

Norrtåg AB är bolagsstyrelsen men parallellt med detta finns Intresseföreningen Norrtåg som sedan 2001 samverkar på det mer politiska planet för en samlad syn på framtidens järnväg i de fem norrlandslänen (Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt Norrbotten). Inom Intresseföreningen samverkar kommuner, regioner och länstrafikbolag. Föreningen var initiativtagare till Norrtågstrafiken och agerade samlat politiskt under åren innan politiska beslut hade fattats. De senaste åren har föreningen medverkat aktivt i främst stora infrastrukturprojekt som Botniska korridoren inklusive Nya Ostkustbanan, Atlantbanan och Norrbotniabanan samt Bothnian green logistic corridor (BGLC).

Intresseföreningen Norrtåg blir plattform för Järnvägsforum Norr

Intresseföreningen Norrtåg har beslutat att som huvudsaklig inriktning fokusera på att utveckla engagemanget och diskussionen om framtidens järnväg och tågtrafik genom Järnvägsforum Norr. Intresseföreningen blir då den organisatoriska hemvisten för arrangemanget som initierades av Länsstyrelsen Västernorrland. Järnvägsforum Norr ska då både bli en fysisk mötesplats i form av ett årligt forum och en plattform för diskussion där emellan.

Läs mer på https://jarnvagsforumnorr.se/intresseforeningen-norrtag/(öppnas i en ny flik)

 
Norrtåg AB
X