Vi rustar Norrtåg – så här gör vi

Utökad fordonsflotta, förbättrade rutiner i verkstaden för att snabbare få ut fordon i trafik och bättre information till resenärerna. Dessutom beslut att investera i en utbyggd verkstad för ytterligare kapacitet och effektivitet i verkstaden.

Norrtåg och Tågkompaniet rustar för bättre trafik.

De åtgärder Norrtåg och Tågkompaniet genomför är bland annat:

Utökad verkstadskapacitet. Tågen snabbare tillbaka i trafik med hjälp av utökad verkstad för att klara fler avisningar, underhåll och reparationer. Norrtågs största investering sedan trafikstart med en ny hall på verkstaden i Umeå.

Extra tåg. Färre turer behöver ställas in genom att ett extra tåg hyrs in vintern 2018-2019 och nästa år ökas flottan med ytterligare tre tåg. 

Nya fronter. Minska stilleståndstiden efter en viltolycka med nya fronter på tågen.

Mer underhåll sommartid. Fler fordon i trafik genom förbättrade rutiner i verkstaden och fler fordon tillgängliga för trafik vintertid genom mer förebyggande underhåll sommartid.

Bättre information till resenärerna. Ny organisation för förstärkt kundtjänst och snabbare beslut om eventuell ersättningstrafik.

Flera åtgärder handlar om bättre information i tid.

Snabbare och mer exakt trafikinformation till resenärerna och tidigare beslut om ersättningstrafik.

Ökad förutsägbarhet om vad som händer vid störningar och snabbare beslut genom förbättrad planering och arbetssätt på Tågkompaniets driftledning.

Beslut om ersättningstrafik fattas nu dagen innan i förekommande fall. Det innebär tidigare information till resenärer. Det blir också enklare att få tillgång till ersättningstrafik. 

Snabbare, tydligare och mer enhetlig information till resenären genom en ny tjänst hos driftledningen som ser till att resenärer, kundtjänst och all personal har samma information samtidigt.

Effektivare process för hemsida och sms

Ett nytt system införs som direkt uppdaterar sms och hemsida. Det ger en väsentligt snabbare information till resenärerna. 

SMS-tjänsten går nu att ställa in så att resenärer kan få enbart sina egna avgångar, det vill säga slipper få info om alla avgångar.

Förbättrad hemsida så att trafikinformation blir mer lättillgänglig och att det vid större störningar snabbt går att få information om ditt tåg påverkas.

Förstärkt kundtjänst

Kundtjänsten förstärks med en extern aktör så att det snabbt går att öka kundtjänsten om så behövs för att besvara både samtal och reklamationer när många vill komma fram till kundtjänsten samtidigt.

Bilder från verkstaden i Umeå som nu ska byggas ut för att tågen snabbare ska kunna återgå i trafik vid behov av visning, svarv, reparation eller underhåll.

Tågen snabbare tillbaka i trafik. Bland annat Norrtågs största investering sedan trafikstart.

Vid situationer som i vintras riskerar trafik bli inställd på grund av att många fordon måste in på avisning, underhåll eller reparationer samtidigt. För att bättre klara behovet av underhåll och reparation och även en framtida utökning av trafiken investerar Norrtåg AB i en ny hall på verkstaden i Umeå. Det är Norrtåg ABs största investering sedan trafikstart.

Investeringen innefattar en ny multifunktionshall med svarv och avisning på verkstaden i Umeå. Den nya hallen innebär att fordonen även kan svarvas i Umeå, att jämföra med att alla fordon idag måste till Luleå för svarv. I den nya hallen ska även avisning kunna genomföras utan att fordon som är inne för reparation i den nuvarande verkstaden behöver flyttas. Även enklare reparationer kan genomföras i den nya hallen.

Hallen ska enligt planeringen vara klar till december 2019. Total investering beräknas till 61 miljoner kronor.

De tre tillkommande tågen är av typen Regina X52. Norrtåg har sedan tidigare tre fordon av samma modell.

Fler fordon

Norrtåg AB och Tågkompaniet hyr in ett extra tåg denna vinter. Till nästa vinter utökas fordonsflottan med tre tåg, varav ett tåg ska användas som reservtåg. Det innebär en fördubbling av reservfordonsflottan och att färre turer behöver ställas in på grund av fordonsbrist.

Minska effekterna av viltolyckor

För att väsentligt förkorta tiden det tar att sanera och laga tåg efter en viltolycka förbättras tågens front med en gummiduk innanför fronten och fronten delas upp i flera mindre bitar som då snabbare kan repareras.

I vinter testas också ett nytt material som gör att fronten ska klara viltpåkörningar bättre. Faller försöket väl ut kommer alla fronter att förses med det nästa vinter.

Effektivare hantering på verkstaden ger fler fordon att använda i trafik. Det betyder i sin tur att behovet att ersätta turer med buss minskar.

Effektivare hantering av skador på hjulen och förebyggande underhåll

För att förebygga skador på hjulen så svarvas alla hjul innan vinterperioden och Tågkompaniet har nya rutiner för svarv som kortar tiden fordonet står på verkstaden från tre dygn till ett dygn. På så sätt blir framförhållningen bättre och fler fordon finns i trafik. När nya verkstaden är på plats innebär det dessutom att hjulen även åtgärdas i Umeå och inte alltid måste gå till Luleå.

Alla extrahjul samlas i Umeå. Det innebär att när skador uppstår på enstaka hjul så går det snabbare att byta dem. 

Fordonens underhållsplanering ändras så att mer underhåll kan genomföras under sommarperioden och då möjliggörs fler fordon i trafik och mer utrymme i verkstäderna frigörs under vintern.

Förkortad tid för avisning

Inför denna vinter har resurserna för avisning utökats. Nu kan tre fordon avisas per natt istället för ett fordon. Fordonen kan också avisas oftare utan att minska ner på trafik.

Väl snöröjda spår, skydd mot viltolyckor och snöröjningsfordon med hög kapacitet viktigt för att trafiken ska fungera även vintertid. Bild från vintertid på del av Botniabanan med viltstängsel.

Vinterförberedelser av infrastruktur och skydd mot vilt.

Trafikverket ansvarar bland annat för att järnvägen är farbar och uppsättning av viltstängsel. Tågkompaniet och Norrtåg AB har nu ställt krav på:

  • En ökad snöröjning och fler och bättre fordon för snöröjning
  • Snabbare takt i utbyggnaden av viltstängsel längs spåren. Det är orimligt att tågen förväntas klara viltolyckor medan alla större vägar skyddas.

Följ utvecklingen av trafiken här:

Norrtåg AB följer kontinuerligt upp trafiken gällande resenärernas upplevelse (NKI), punktlighet, regularitet och antal resenärer. Dessa uppföljningar publiceras som kvalitetsrapporter kvartalsvis och publiceras här.

 
Norrtåg AB
X