Prognos för resandeutveckligen 2017

Resandet har sedan 2012 ökat stadigt och utifrån förgående års siffror beräknar vi en resandeökning med 7 % från förgående år. Den stora ökningen 2012 då trafiken öppnade mellan Örnsköldsvik och Sundsvall vilket bidrog till en stor resandeutveckling på Botniabanan. 2013 startade SJ tre kommersiella turer på Botniabanan och from tidtabellskiftet i december 2016 utökade de med ytterligare en kommersiell tur. Vi räknar med att vi passerar en miljon resenärer på sträckningen Umeå-Sundsvall,  tillsammans med SJ, vilket är mycket  glädjande.  Infrastrukturella störningar har påverkat både utbud och antal resande på det norra omloppet på främst sträckan Umeå-Luleå. Under 2017 har trenden vänt och vi ser stora resande ökningar på sträckorna i Norrbotten. En förbättrad restid och kvalitet i trafiken ger bra resande.

 

Resandeutveckling 2017 Kvartal 2

Norrtågstrafiken har nu pågått i snart 7 år, (2010-2017) med en trafik i successiv utveckling. Idag har vi ett resande med cirka 120 000 resande varje månad. Arbets- och studiependling utgör cirka 50 % av allt resande. En tågresa är beroende av samverkan mellan flera aktörer och operatörerna. Ju bättre samverkan desto mindre störningar.

Genom gemensamma satsningar på samverkan, ökat utbud  och nya produkter hos Tågkompaniet har resandet ökat, samtidigt har resenären fått ett ökat förtroende för trafiken. Trafikinformation och service har förbättrats under Tågkompaniets första avtalsår och antal störningar har minskat som har varit orsakade av operatören.

Norrtåg ska fortsatt arbeta med vår affärsidé att på affärsmässiga grunder, erbjuda samhällsekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt hållbara resmöjligheter för de som bor i, verkar i eller besöker regionen.

Umeå-Sundsvall: 5 % ökning

Resandet ligger på 60 000 resenärer i snitt under månaderna med stora grupper av arbets- och studiependling. Ackumulerad för 2017 är resandet 395 000 st.  Resandeströmmarna mellan Umeå-Örnsköldsvik är fortfarande den starkaste relationen på sträckan och Umeå-Sundsvall har tappat resande med vidare anslutning till Stockholm till SJ, framför allt morgonturen. Ökningen jämfört med fg år är 5 %.

Sundsvall-Trondheim: Tågkompaniets pendlarkort en efterfrågad produkt

På ”Mittlinjen” Storlien-Östersund-Ånge-Sunds­vall ser vi en ökad resande framförallt med Tågkompaniets pendlarkort. Totalt uppgår resandet till 273 000 st för 2017, vilket är en ökning med 10 % jämfört med fg år.

Umeå-Lycksele: Bristande regularitet och punktlighet  

Sträckan Umeå-Lycksele har under året haft problem med regularitet orsakad av underhåll på fordonet. Sträckan är sårbar då fordonstillgänglighet är kopplat till bara ett fordon. Under kvartalet har resandet minskat jämfört med föregående år med -14 % och totalt antal resande uppgår till 31 000 st.

Umeå-Vännäs: En stabil pendlarlinje

Resandet är stabilt på sträckan och uppgår till 62 000 totalt sett en mindre försämring med -2 % jämfört med föregående år. Den största anledningen till minskat resande är hänförbart till minskat antal skolresor på sträckan Vännäsby-Vännäs.

Luleå-Kiruna: Förköpta enkelbiljetter, är det klart övervägande alternativet

Antalet resor fortsätter att vara stabilt och ökningen är  bla direkt kopplat till konjunktursvängningar hos LKAB. Under året ser vi en ökning med hela 14 % direkt kopplat till försäljning av enkelbiljetter. Totalt uppgår resandet till 41 000 st resor.

Umeå-Luleå: Bättre restider har medfört ett resande

En ökad punktlighet och bättre restider har medfört ett ökat resande  med cirka 1 000 resenärer per månad  eller  + 46 %, under året . Resandet har under året  uppgått till

16 000 st.

 

 

 

 

 

 

 

 
Norrtåg AB