Resandeutveckling 2016

2016 har varit ett händelserikt år. Byte av tågoperatör har inneburit nya erfarenheter och ett bra avstamp för nästa avtalsperiod. Norrtågtrafiken har sedan starten 2010 haft ökat resande på tågsträckorna, framförallt på Umeå-Sundsvall, Umeå-Vännäs och Sundsvall-Östersund. Under 2016 har det skett en viss minskning (2 procent) vilket kan förklaras med flera orsaker. Det är också stor skillnad mellan sträckorna. Umeå-Sundsvall dominerar resandet och har en fortsatt ökning, vissa turer har överfulla tåg i rusningstid. Storlien-Sundsvall har fått en svag minskning, sannolikt beroende på att asylboenden har lagts ner mellan Sundsvall och Storlien. De övriga fyra linjerna har en relativt stor minskning främst beroende på störningarna i infrastrukturen vilket har lett till ett minskat utbud, att trafiken till Lycksele varit bussersatt i fyra månader beroende på en större olycka samt att elevunderlaget i Vännäs har minskat.

Flera olika aktörer som är engagerade i Norrtågtrafiken har arbetat systematiskt för att komma till rätta med infrastrukturproblem och fordonsrelaterade problem som funnits framför allt vintertid. Under 2015/2016 kan tågtrafiken beskrivas som stabil. Norrtåg har en punktlighet på 90 procent, en förbättring med 4 procent från 2015.

Trafikföretaget Tågkompaniet AB, tog över trafiken i augusti 2016. Ett nytt utbud av biljetter, prisnivåer och service ombord har erbjudits resenärerna. Tågkompaniet har en aktiv roll på sociala medier som Facebook och Instagram. Under hösten har de implementerat en app för biljettförsäljning. De arbetar aktivt med marknadsföring både genom deltagande på olika marknadsevent och genom kampanjer och annonser på hemsidan, www.norrtag.se.

Det är ett enkelt och smidigt resande framförallt på sträckan Umeå – Sundsvall med bra turtäthet, hög regularitet och punktlighet som bidrar till en stabil resandeutveckling. Resandeökningen är fortsatt 2 procent på denna sträcka. Det är ett minskat resande på Sundsvall-Storlien med -2 procent. Infrastrukturproblem bromsar utvecklingstakten främst i de norra delarna av trafiksystemet. På de övriga sträckorna har resandet gått ned med cirka -12 procent.

Umeå-Sundsvall: En positiv resandeutveckling

Resandet ligger på 62 000 resenärer i snitt varje månad under senaste kvartalet, Totalt för 2016 är resandet 681 500 eller +2 procent, jämfört med 2015. Resandeströmmarna mellan Umeå-Örnsköldsvik är fortfarande den starkaste relationen på sträckan och Umeå-Sundsvall har ett fortsatt starkt resande med anslutningar söderut. Linjen har sedan 2013 förstärkt sin viktiga roll för arbets-, tjänste- och studieresor. Lösningarna med två stationer i vardera Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall har visat sig framgångsrika för stråkens och regionernas funktion. Umeå Östra har de högsta passagerarvolymerna av Norrtågs samtliga stationer. Dessutom är det påtagligt att Umeå Ö ger en viktig balansering av arbetsmarknaderna och stärker kompetensförsörjningen.

Sundsvall-Trondheim: Många stopp möjliggör ett bra utbud till länen

Sträckan Storlien-Östersund-Ånge-Sundsvall har helt andra karaktärsdrag än linjen längs kuststråket. Många små stationsorter betjänas med trafik sedan 1990-talet. Detta har inneburit att
dessa orter har kunnat fortleva och att det sedan många år finns ett väl utvecklat samspel i detta
stråk, varvid främst Sundsvall C och Sundsvall V, Ånge, Bräcke, Östersund C och Åre har viktiga
roller för övriga orter i stråket. Antalet resor på linjen uppgick 2016 till cirka 419 000, en minskning
med 2 procent jämfört med 2015. Den avvikelsen vi ser är främst kopplat till spontana resor med köp av biljett ombord samt att asylboenden med stort resande har minskat.

Vännäs-Umeå och Lycksele-Umeå – viktiga sträckor för inlandsorterna.

Linjerna Vännäs-Umeå och Lycksele-Umeå har viktiga roller för inlandsorterna. Lycksele och Vindeln har viktiga flöden för arbete och utbildning främst till Umeå. Sedan 2013 har Tvärålund i Vindelns kommun en station på sträckan. Den ökade tillgängligheten och arbetsmarknadssamspelet i stråket avspeglas också i ökade pendlingskvoter, i synnerhet för kvinnor. Till följd av bristande linjekapacitet och fordonsproblem har Lycksele-Vindeln-Umeå ännu inte utvecklats utifrån sina reella potentialer. Sårbarheten på sträckan Umeå-Lycksele är stor, eftersom det är en dieselsträcka och det finns inget reservfordon vilket avspeglas i sviktande siffror i regularitet. Totalt under året har 61 300 resor genomförts, en minskning med 9 procent jämfört med 2015. En starkt bidragande orsak till denna minskning var den olycka som skedde i juli 2016 då tågtrafiken fick ersättas med buss under halva sträckan.

Vännäs-Umeå har främst arbets- och utbildningspendling som underlättas genom halverad restid jämfört med buss. Totalt har 119 000 rest med tåget på sträckan under 2016, en minskning med 7 procent från föregående år. Resande är i högsta grad kopplat till antal elever på gymnasieskolan i Vännäs och ett minskande elevantal har bidragit till denna minskning. Skol- och arbetspendling utgör 75 procent av allt resande.

Luleå-Kiruna: Infrastruktur, signalstörningar och godståg påverkar trafiken

Totalt uppgår resandet till 62 600 resenärer för 2016, en minskning med 16 procent jämfört med 2015. Flertalet resor görs till malmfälten och osäkerheten kring stabiliteten i trafiken beroende på omfattande banarbeten gör att resenären väljer andra fordonslag. Resande över 100 kilometer utgör hela 86 procent. Restiderna är idag för långa för att medge omfattande arbets- och utbildningspendling, men potentialer finns med kortare restider särskilt för Gällivare att med dagspendling nå Boden, Sunderbyn, Luleå Tekniska Högskola (Notviken station) och Luleå C.

Umeå-Luleå: Minskad trafikering på grund av rälsbyte

Linjen Luleå-Boden-Bastuträsk-Vindeln-Umeå har sedan 2014 problem till följd av kraftigt nedsatt hastighet på sträckan Boden-Bastuträsk till följd av stora kvalitetsbrister i infrastrukturen och till följd av detta ett större pågående rälsbyte. Detta har lett till långa restider, osäker tidhållning och detta har hållit tillbaka utvecklingen av flödena till/från Vindeln och Umeå och flödena till/från Boden, Sunderbyn, Notviken och Luleå C. Hastighetsnedsättningarna har gjort att Norrtåg minskat trafikeringen på sträckan från 3 till 1 daglig dubbeltur. Totalt har vi ett resande med 19 000 eller en resandeminskning med totalt 31 procent.

 
Norrtåg AB