Regionaltåget skapar positiva samhällseffekter i norra Sverige

Att kunna välja tåget till jobb, skola och fritidsresande påverkar såklart individens valmöjligheter i vardagen – det blir både säkrare och smidigare att ta sig mellan olika platser när orter knyts samman med räls. För att inte nämna den gemensamma klimatinsatsen som kollektivt fossilfritt resande innebär. Men zoomar man ut till ett bredare perspektiv skapar regionaltåget viktiga effekter som stärker såväl samhället som konkurrenskraften för norra Sverige. Faktum är att tåget bidrar till ökad framtidstro, bättre hälsa, ett mer demokratiskt samhälle och en lösning på många av de kompetensutmaningar som vi står inför.

Tåget är hälsosamt

Med stora klimatutmaningar i världen ger resandet med tåg uppenbara klimatvinster med minskade CO2-utsläpp, minskade partikelutsläpp och renare luft i närmiljön. Samtidigt som vi använder de resurser som finns mer effektivt genom gemensamt resande, så minskas samtidigt risken för trafikolyckor i jämförelse med bilen som transportsätt. En tydlig vinst för individen, men också för samhället.

När vi knyter ihop mindre orter med stora, och skapar möjlighet för alla att resa, så skapas dessutom högre tillgänglighet till ett bredare utbud av vård från exempelvis specialister.

Den som pendlar med tåg skapar sig också en naturlig möjlighet till vardagsmotion med cykelturer eller promenad mellan station och destination, ett bra sätt att förlänga livet på.

Dessutom finns bra möjligheter att starta arbetsdagen i lugn och ro under resan – eller ägna tågresan till att läsa en bok eller bara reflektera över dagen, en välkommen paus i en stressig vardag.

Demokratin stärks med tillgänglighet

Tåget är öppet och tillgängligt för alla, här suddas gränser ut mellan ekonomisk ställning, ursprung och funktionalitet. Genom att minska tröskeln för att vara delaktig i samhället kan fler ta del av demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Det är i hög grad kvinnor som väljer att pendla med tåg för att kunna välja mellan fler yrkesmöjligheter och på så vis kunna utvecklas i karriären och därigenom minska löneskillnader. När avstånden minskas tack vare tåget finns helt enkelt möjlighet att i större utsträckning välja ett jobb som ligger mer i linje med kvalifikationer och ansvar.

Ett större ekonomiskt oberoende är en viktig faktor för ökad jämställdhet och skapar en valfrihet som stärker såväl samhälle som individ. Med ökad rörlighet mellan olika platser skapas fler möten mellan människor från olika bakgrund och bygger såväl öppenhet som tolerans, den enda vägen att minska fördomar och grogrund för främlingsfientlighet.

Dessutom öppnas möjligheten att delta i och uppleva kultur genom att olika platser knyts samman – någon som både berikar människan och stärker engagemang och deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Grönt resande för pendlare

En väl utvecklad regionaltrafik är en del av attraktiviteten för framtidens kompetensförsörjning till regionen.

Människor flyttar till platser, inte till jobb

Det kommer råda ett akut kompetensbehov i norra Sverige de närmaste decennierna, en positiv och spännande utveckling. Men det finns två utmaningar när stora etableringar lockas hit – människor vill välja en plats att bo på som passar deras önskemål, och kunskapen om hur sammanlänkad regionen här är svårt att greppa för den som inte lever här.

Tåget kan hjälpa till att skapa en överblick över möjligheter där man kan välja bostadsort i förhållande till arbetsort med större frihet och effektivare pendling, och på så vis bli en nyckelspelare i kompetensförsörjningen. Rälsen knyter ihop affärskontakter, underleverantörer och spetskompetens från universitetet över hela regionen. Gemensamt blir det en intressantare marknad och en stark konkurrent.

För arbetsgivare i regionen bidrar tåget med hållbart resande såväl till jobbet som under resor i tjänsten, som både sker effektivare och säkrare. Det blir en tydlig förmån vid rekrytering att kunna erbjuda sina medarbetare att helt enkelt börja sin arbetsdag på tåget.

Vi skapar tillväxtmöjligheter för såväl företag som individer när karriären eller utbildning kan vara några stationer bort. I kombination med ett mer flexibelt arbetsliv ser vi tydligt att de platser vi trafikerar i norr ökar i attraktivitet när vi måste bli fler för att klara framtidens kompetensförsörjning.

När vi tror på framtiden vågar vi satsa

Många orter som präglats av utflyttning ser en markant vändning av trenden när pendlingsmöjligheter med tåg öppnas upp. Fler väljer att stanna då nya möjligheter skapas inom utbildning och karriären, lockelser som ofta förknippas med större platser.

Människor vill bo på platser med framtidstro, där det finns en positiv känsla av att det satsas i samhället och tåget är en tydlig sådan markör. Samtidigt påverkas fastighetspriser i positiv riktning vilket konkret innebär en större valfrihet i att kunna bygga nytt med en rimlig värdering som påverkar byggkostnader.

Mer byggande och fler som väljer att bo på orten skapar också ett starkare skatteunderlag och ger näringslivet möjlighet att satsa. Besöksnäringen gynnas när platsens attraktivitet ökar och det skapas grund för nya, mindre företag samtidigt som större etableringar kan se möjligheter på orten. Och det i sin tur skapar fler jobbmöjligheter inom samhällsservice och den positiva utvecklingen fortsätter att multipliceras.

Vi tjänar alla på att samhällen utvecklas istället för att avvecklas – och tåget spelar en nyckelroll för att få det att hända.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link