Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679/EC) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur Norrtåg ABs behandling av personuppgifter och att vi behandlar personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  

Personuppgiftsansvarig och syfte 

Norrtåg AB hanterar vissa personuppgifter för att kunna uppfylla vårt åtagande. 

Norrtåg AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till eller som samlas in av bolaget, och ansvarar för att dessa hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

Insamling av personuppgifter 

Uppgifter kan komma att sparas då någon lämnar information till oss om sig själv eller sin verksamhet som anses utgöra personuppgifter. Med personuppgifter avses:

Personuppgifter kan samlas in av Norrtåg AB för att fullfölja avtal eller bolagets uppdrag. Det kan uppkomma vid:

Norrtåg kan även få uppgifter från andra källor än personuppgiftslämnaren. Uppgifterna kan komma från kommuner, landsting eller andra offentliga källor, t.ex.; 

Insamling via sociala medier 

Vid kontakt med Norrtåg AB via sociala medier som Twitter och Facebook, överförs information och personuppgifter till tredje part (det vill säga företaget/organisationen som driver den kanal du använder). Detta kan inte regleras av Norrtåg AB. För information om vilka personuppgifter det rör sig om eller hur dessa hanteras, hänvisar vi till respektive företag/organisation. 

Hantering av personuppgifter mot tredje part / Personuppgiftsbiträde 

Norrtåg AB överför inte personuppgifter till tredje part i annat syfte än att fullgöra vårt åtagande. Med det menas exempelvis redovisningsbyrå för hantering av fakturering och personal, IT-tjänsteleverantör för hantering av IT-system, eller övrig tjänsteleverantör för att hantera utskick (e-post tjänst).

Tredje part får ej använda Norrtåg AB:s personuppgifter till annat än att utföra de uppgifter vi bestämmer, eller dela dessa vidare. Norrtåg AB skriver personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa hanteringen av personuppgifter.

Norrtåg AB vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Norrtåg AB.

Norrtåg AB omfattas av offentlighetsprincipen och uppgifter i allmänna offentliga handlingar kan komma att lämnas ut till den som begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Lagringstid personuppgifter 

Norrtåg AB sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla bolagets åtagande och enligt tillämplig lagstadgade lagringsperioder för respektive ändamål. Dessa skyldigheter kommer t.ex. från bokförings- och skattelagstiftning och arkivlagen. Uppgifter raderas även efter återkallande av medgivande, förutsatt att informationen inte längre är nödvändig för det syfte som det samlades in för, eller att den bedöms ha ett bevarandevärde utifrån arkivlagen. 

Information om vilka personuppgifter som finns hos Norrtåg AB 

Den som vill kan ta del av vilka personuppgifter Norrtåg AB eventuellt har om sig själv har rätt att begära att få ta del av detta i form av ett registerutdrag. Begäran ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad, samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta för att säkerställa att bolaget lämnar ut uppgifterna till rätt person. Personer kan när som helst begära att få sina personuppgifter raderade. Bolaget kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring tex bokföringsregler. 

Uppdatering av integritetspolicy 

Denna policy kan komma att ändras löpande. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen, norrtagab.se. 

Kontakt vid frågor om behandling av personuppgifter 

För frågor rörande denna integritetspolicy eller andra frågor rörande bolagets hantering av personuppgifter, kontakta Norrtåg AB.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna klagomål angående behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Läs mer om gällande dataskyddslagstiftning här.

Personuppgiftsansvarig:
Norrtåg AB, 556758-3496
Skolgatan 76
90330
Webb: norrtagab.se
E-post: norrtag@norrtag.se 

 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link