Riktlinjer för hantering av personuppgifter hos Norrtåg AB – Integritetspolicy 

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation 2016/679/EC) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur Norrtåg ABs behandling av personuppgifter och att vi behandlar personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.  

Personuppgiftsansvarig och syfte 

Norrtåg AB hanterar vissa personuppgifter för att kunna uppfylla vårt åtagande. 

Norrtåg AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till eller som samlas in av bolaget. 

Norrtåg AB ansvarar för att personuppgifterna och att dessa hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

Insamling av personuppgifter 

Uppgifter kan komma att sparas då någon lämnar information till oss om sig själv eller sin verksamhet som anses utgöra personuppgifter. Det kan vara namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, födelsedatum och/eller annan information som lämnat till bolaget. Det kan uppkomma vid 

  • Ingår avtal med bolaget för produkter/tjänster. 
  • Anmälan till nyhetsbrev/informationsutskick. 
  • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och möten. 
  • Lämnar information om sig själv via kommunikation med oss t ex; skriftligt/e-post, telefonsamtal, chatt eller sociala medier. 

Personuppgifter kan samlas in av Norrtåg AB för att fullfölja avtal eller bolagets uppdrag. 

Norrtåg kan även få uppgifter från andra källor än personuppgiftslämnaren. Uppgifterna kan komma från kommuner, landsting eller andra offentliga källor, tex; 

  • För att upprätta kontaktlistor till styrelse, ägare och andra offentliga aktörer för att kunna fullfölja bolagets skyldigheter att informera om vår verksamhet. 
  • För att upprätta kontaktlistor till media för att kunna informera medborgare och svara på frågor. 

 

Insamling via sociala medier 

Vid kontakt med Norrtåg AB via sociala medier, till exempel Twitter, överförs information och personuppgifter till tredje part (det vill säga företaget/organisationen som driver det sociala mediet du använder). 

Norrtåg AB kan inte reglera detta. För information om vilka personuppgifter det rör sig om eller hur dessa hanteras hänvisas till respektive företag/organisation. 

Hantering av personuppgifter mot tredje part / Personuppgiftsbiträde 

Norrtåg AB överför inte personuppgifter till tredje part i annat syfte än att fullgöra vårt åtagande. Med det menas exempelvis redovisningsbyrå för hantering av fakturering och personal, IT-tjänsteleverantör för hantering av IT-system eller övrig tjänsteleverantör för att hantera utskick (e-post tjänst).

Tredje part får ej använda bolagets personuppgifter till annat än att utföra de uppgifter vi bestämmer eller dela dessa vidare. Norrtåg AB skriver personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa hanteringen av personuppgifter.

Norrtåg AB vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Norrtåg AB.

Norrtåg AB omfattas av offentlighetsprincipen och uppgifter i allmänna offentliga handlingar kan komma att lämnas ut till den som begär det. Före utlämnadet genomförs en sekretssprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Lagringstid personuppgifter 

Norrtåg AB sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla bolagets åtagande och enligt tillämplig lagstadgade lagringsperioder för respektive ändamål. Dessa skyldigheter kommer t ex från bokförings- och skattelagstiftning och arkivlagen. Uppgifter raderas även efter återkallande av medgivande. 

Detta förutsatt att informationen inte längre är nödvändig för det syfte som det samlades in för eller att den bedöms ha ett bevarandevärde utifrån arkivlagen. 

Information om vilka personuppgifter som finns hos Norrtåg AB 

Den som vill kan ta del av vilka personuppgifter Norrtåg AB eventuellt har om sig själv kan begära att få ta del av detta i form av ett registerutdrag. Begäran ska vara skriftlig och egen händigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta för att säkerställa att bolaget lämnar ut uppgifterna till rätt person. Personer kan när som helst begära att få sina personuppgifter raderade. Bolaget kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring tex bokföringsregler. 

Uppdatering av denna integritetspolicy 

Denna policy/riktlinjer kan komma att ändras löpande. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen, norrtagab.se. 

Kontakt vid frågor om behandling av personuppgifter 

För frågor rörande denna integritetspolicy eller andra frågor rörande bolagets hantering av personuppgifter, kontakta Norrtåg AB på, [email protected] 

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna klagomål angående behandling av personuppgifter till Datainspektionen; kontakta: [email protected] 

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se 

Personuppgiftsansvarig:
Norrtåg AB, 556758-3496
Skolgatan 76
90330
Webb: norrtagab.se
E-post: [email protected] 

 

 

 

 

 
Norrtåg AB
X