Resande som främjar hälsa, miljö och klimat

En av de klart största klimatutmaningarna för Sverige är att klara en hållbar utveckling inom transportsektorn. Vägtrafiken har stor klimatpåverkan genom hög energiförbrukning och hög andel fossila bränslen. Järnväg är det energisnålaste transportsättet på land och elektrifierad järnväg innebär minimal klimatpåverkan och kan drivas med närproducerad förnybar el från vind- och vattenkraft. Att flytta över resor från väg till järnväg innebär därför en stor minskning av transporternas klimatpåverkan samt minskande luftföroreningar. 

Minskade koldioxidutsläpp och luftföroreningar har gett 1 miljard kronor i samhällsnytta

Om Norrtågs resenärer år 2018 istället hade åkt bil, buss eller flyg hade det medfört utsläpp av ca 30 000 ton koldioxid, vilket motsvarar koldioxidutsläpp från närmare 15  000 personbilar under ett årDet hade även inneburit utsläpp av cirka 106  000 gram partiklar i tätort, motsvarande transportarbete i omkring 60  000 mil av lastbil med släp i tätortDet visar rapporten Utvärdering av Norrtågsförsöket 2019, som genomförts av ÅF.  

Den samhällsekonomiska kostnaden för koldioxidutsläpp uppgår enligt vedertagna kalkylvärden till 1,14 kronor per utsläppt kilo koldioxid (basåret för priser 2014). Den siffran har dock räknats upp av ASEK-gruppen till 7 kr per utsläppt kilo koldioxid.

Nyttan av att Norrtågstrafiken minskat koldioxidutsläppen med drygt 29  000 ton under 2018 beräknas med det nya kalkylvärdet till cirka 210 miljoner kronor. Jämfört med beräkningar för tidigare år är detta en rejäl ökning, främst till följd av att andelen överflyttning från flyg till tåg ökat från fyra till sju procentenligt RVU 2014, 2016 och 2019. En översiktlig beräkning för åren 2013–2018 ackumulerat visar att Norrtågsföröket inneburit en besparing av koldioxidutsläpp med cirka 140  000 ton, vilket motsvarar cirka 980 miljoner kronor.

I linje med miljö- och klimatmål 

Enligt det svenska transportpolitiska hänsynsmålet ska ”… transportsektorn bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa”. Studier visar att promenad och cykling i samband med kollektivtrafikresan ger positiva effekter för hälsa och välbefinnande. Genom att möjliggöra fysisk aktivitet till och från tåget bidrar Norrtågsförsöket till just ökad hälsa.  

Överflyttningen från bil, buss och flyg till tåg, samt Norrtågsresenärernas promenad och cykling till och från tåget innebär minskade luftföroreningar och ett minskat användande av fossila bränslen, vilket är i linje med Sveriges klimatmål och miljökvalitetsmålen om att infrastrukturen för bland annat transporter ska minska klimatpåverkan. 

 
Norrtåg AB
X