Freguently Asked Questions (FAQ)

1. När startade Norrtåg?

Trafikstarten skedde i och med Botniabanans öppnande 2010-08-30 och sedan löpande från hösten 2011 på övriga fem linjer. Totalt kör Norrtåg på sex linjer idag.

2. Hur många tåg har Norrtåg?

Norrtåg har totalt 19 fordon.

3. Vem äger Norrtåg?

Det är de fyra nordligaste länen genom Länstrafikbolaget i Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen samt Kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten och Västernorrland som äger Norrtåg tillsammans.

4. Kan jag åka med Norrtåg till Göteborg?

Norrtåg trafikerar hela Norrland med Sundsvall som sydligaste station. Vill du resa vidare söderut måste du senast i Sundsvall byta tåg till ett annat bolag som trafikerar även södra Sverige.

5. Vad kostar det att åka med Norrtåg?

Pendlingsresor
Ombord på tåget gäller Länstrafikbolagens 30 dagars pendlarkort.

Enkelresor
Priset varierar beroende på sträcka men det är alltid billigast att köpa biljett i förväg via webben www.norrtag.se

6. Kan jag åka nattåg med Norrtåg?

Norrtåg kör regional dagtågtrafik i Norrland. Det innebär att Norrtåg inte kör nattåg, det gör SJ norrlandståg.

7. Kan jag som rullstolsburen åka tåget mellan Umeå och Sundsvall?

Ja du kan som rullstolsburen åka med Norrtågs tåg. Dessa tåg har golvet i samma höjd som perrongen dvs. inga trappor finns i tågen. Det finns även plats i tåget där man kan ställa rullstolen alternativt sitta där tillsammans med eventuell ledsagare. Tågen har även rymlig toalett där man kan köra in med rullstol.

8. Kan jag ta med mig cykeln på tåget?

På vissa sträckor är det tillåtet att ta med cykel ombord i mån av plats (det är kundvärden som avgör om plats finns) mot en avgift. Mer kring detta finns att läsa på www.norrtag.se.

Hopfällbara cyklar är tillåtna ombord på samtliga tåg då de räknas som bagage.

9. Kommer man att anpassa busstiderna på respektive ort med tågens ankomst- och avgångstider?

Norrtåg och Länstrafikbolagen har ett nära samarbete och vi kommer att göra allt vi kan för att tåg och busstiderna ska bli så anpassande till varandra som det bara går.

10. Måste jag köpa både busskort och tågkort om jag ska pendla och vill kunna utnyttja både bussens och tågets tider?

Norrtåg tillsammans med Länstrafikbolagen erbjuder pendlare att köpa ett 30-dagars pendlarkort som gäller både tåg och buss. Pendlarkortet köps hos respektive Länstrafikbolag.

11. Kan jag fika på tågen?

Norrtåg erbjuder lättare fikaförsäljning på de längre sträckorna. Bistron är bemannad av den kundvärd som viserar/säljer biljetter ombord. Försäljning av fika kommer att ske efter det att all visering utförts.

12. Kan jag jobba med min dator på tåget?

Norrtåg erbjuder gratis wifi ombord på alla fordon.

13. Hur fort går tåget?

Coradia Nordic X62 går 180 km/h.

14. Hur många får plats på varje tågsätt?

Vi har olika varianter av tåg och dessa rymmer från 70 till 185 passagerare.
Lycksele-Umeåtåget tar 100 passagerare, Vännäspendeln Vännäs-Umeå tar ca 170 passagerare medan tåg på övriga sträckor rymmer 170-185 passagerare.

15. Vad betyder dubbeltur?

Det betyder en resa tur och retur, eller fram och tillbaka.

16. Var köper jag biljetter hur vet jag när tågen går?

Tidtabeller och information finner ni på www.norrtag.se

17. Får jag ta med hund eller katt ombord på Tåget?

Ja, det går bra att ta med husdjur ombord på tågen. Se anvisad plats i tåget. Djuren får inte vistas på sätet.

18. Vad är skillnaden mellan Norrtåg AB och Intresseföreningen Norrtåg?

Intresseföreningen har under många år verkat på det politiska planet för att få till stånd en bättre infrastruktur för tågen och en ökad tågtrafik i Norrland. Norrtåg AB bildades 2008 på Intresseföreningens initiativ sedan regeringen gett klartecken att starta upp Norrtågsförsöket. Rollen för Norrtåg AB är att se till att trafiken kommer till stånd.

19. Vad är skillnaden mellan Norrtåg AB och Svenska Tågkompaniet AB?

Beställaren Norrtåg AB är upphandlare och beställare av trafiken. Vi tillhandahåller de tåg som den operatör vi utsett ska köra och underhålla. Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolag. Trafiken finansieras Landstingen i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten och biljettintäkter.
Operatören Svenska tågkompaniet AB är upphandlad som utförare av trafiken och är den part som driver trafiken, har kontakten med kunderna och ansvarar för fordonen under kontraktstiden.

20. Vad gör ni för att förbereda er för vintern?

Det viktigaste för våra resenärer är att trafiken fungerar och att du snabbt får tydlig information så att du vet vad som gäller eller kan planera om, om det sker störningar.

Norrtåg och Tågkompaniet gör därför flera viktiga satsningar för att tågen snabbare ska kunna återgå i trafik och vi hyr in fler tåg.

Även om Trafikverket bygger mer viltstängsel kommer påkörningar ske. Därför förstärker vi även vår förmåga att klara viltolyckor, så att du som resenär påverkas så lite som möjligt.

21. Vilka är de viktigaste åtgärderna?
  • Tågen snabbare tillbaka i trafik med hjälp av utökad verkstad för att klara fler avisningar, underhåll och reparationer. Norrtågs största investering sedan trafikstart med en ny hall på verkstaden i Umeå.
  • Färre turer behöver ställas in genom att ett extra tåg hyrs in denna vinter och nästa år ökas flottan med ytterligare tre tåg.
  • Minska stilleståndstiden efter en viltolycka med nya fronter på tågen.
  • Fler fordon i trafik genom förbättrade rutiner i verkstaden och fler fordon tillgängliga för trafik vintertid genom mer förebyggande underhåll sommartid.
  • Bättre information till resenärerna med snabbare beslut om eventuell ersättningstrafik och ny organisation för förstärkt kundtjänst.
22. Hur kommer resenärerna att märka dessa åtgärder?

Att trafiken går bättre. Fler reservtåg och förbättrad kapacitet på verkstaden syftar till att färre turer ska ställas in genom att tågen snabbare kan återgå i trafik om något händer.

När trafiken inte går som planerat ska resenärerna veta att de får bra information. Det kommer synas genom en förbättrad webb och SMS-tjänst men även att det är lättare att snabbt få svar från kundtjänst med en utökad kapacitet.

23. Kan ni garantera att tågen kommer i tid i vinter?

Nej, det kan ingen garantera. Det Norrtåg och Tågkompaniet kan garantera är att vi skall göra allt vi kan, men vissa yttre faktorer rår vi inte på, ex vilt på spåret eller infrastrukturen som spår, elförsörjning och ledningar.

24. Varför blev det så stora störningar vintern 2017/2018

Det var flera anledningar som tillsammans bidrog till de stora störningarna.

En ovanligt tuff vinter medstora mängder snö och is på spåren. Precis som att det är svårt att köra på oplogade vägar så sliter det hårt på fordonen att köra på oplogade spår.

Stort underhållsbehov som följd av de oplogade spåren. Ett stort antal viltolyckor. Tillsammans innebar det bland annat en brist på fordon att använda i trafiken med inställda turer som följd.

På detta kom sedan långa och omfattande avstängningar av banorna på grund av elfel, urspårningar och brist på snöröjningafordon.

En stor del av orsaken till detta var bristen på snöröjning, vinterförberedelser av vår infrastruktur och skyddet mot viltolyckor.

25. Vad kunde Tågkompaniet och Norrtåg gjort bättre?

Tågkompaniet som operatör klarade inte av att informera resenärerna om vad som hände och ordna en ersättningstrafik på ett bra sätt.

Tågkompaniet borde förstärkt sin egen organisation mycket snabbare för att klara uppdraget och även om det inte hade förhindrat alla störningar, så hade det åtminstone kunnat hålla resenärerna informerade.

Trafikverket har pekat på flera brister i deras hantering av växlar, snöröjning och vinterberedskap.

26. Vem är ansvarig för vad?

Trafikverket är ansvarig för att det är möjligt att köra på spåret, skydda mot viltolyckor samt ger ut den information som kunderna får på stationerna.

Tågkompaniet är ansvariga för att utföra all trafik varje dag och när inte det är möjligt att ge kunderna alternativa lösningar. DE gör det som leverantör till Norrtåg som har handlat upp det uppdraget.

Norrtåg AB är beställare, dvs den som följer upp att operatören uppfyller sitt uppdrag och tillhandahåller även fordon och verkstad. Vi jobbar även med den långsiktiga utvecklingen av trafiken, fordonen och resandet.

Det viktigaste är dock att i förhållande till varje kund så är det Tågkompaniet som har ansvaret och det är dit du som resenär ska vända dig.

27. Har ni köpt in fel tåg eftersom de fick så stora problem den här vintern?

Nej, inte fel tåg. Precis som att bilar inte kan köra på oplogade vägar kan inte tåg köra på oplogade spår. Alla som körde tåg i Sverige fick denna vinter stora problem så vi hade varit i samma sits oavsett vilka fordon vi använt.

Men vi har kunnat samla på oss många detaljer som vi nu kan förbättra på fordonen för att de ska klara en liknande situation bättre.

28. Vi är ju i Norrland, vi har alltid vinter och vilt. Borde inte ni redan ha varit förberedda på det?

Vi upplevde att vi var förberedda, men uppenbarligen inte tillräckligt väl utifrån den situation som det blev. Sen är det alltid en svår avvägning som måste göras mellan hur mycket beredskap som är ekonomiskt motiverat och hur stor sannolikheten är att vi får så stora mängder snö som vintern 2017/2018.

29. Vad kommer investeringen i utbyggd verkstad att innebära konkret?

Kraftigt ökad kapacitet för underhåll och verkstadsarbeten. Kraftigt förkortade tider på våra vanligaste åtgärder, såsom avisning och hjulsvarv. Det innebär att vi mycket snabbare kan sätta tillbaka fordon i trafik.

30. När ska den vara klar?

Planen är att den ska stå klar under 2019.

31. Vad kommer det att kosta?

Investeringen är beräknad till 61 miljoner kronor.

32. Vem betalar?

Investeringen står Norrtåg AB för. Men kostnaden väntas finansieras genom effektiviseringar och dess positiva effekter på trafiken.

INAB är ansvarig för att bygga verkstaden.

33. Är det värt en så stor investering?

Ja. På kort sikt får vi en effektivare hantering och möjlighet att svarva i Umeå kommer att innebära minskade kostnader då fordonen inte behöver gå till Luleå för samma åtgärd. Det innebär även minskade kostnader för ersättningstrafik då fordonen snabbare kan återgå i trafik.

På längre sikt får Norrtåg AB kapacitet att hantera svarv i vår egna verkstad. Det kommer att vara viktigt i nästa upphandling och innebära bätte förutsättningar för de som lägger anbud, vilket i sin tur innebär besparingar för beställarna, dvs regionerna.

34. Varför har det inte gjorts tidigare?

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och detta har diskuterats tidigare. Kapaciteten i nuvarande verkstad behöver byggas ut för att klara den väntade trafiktillväxten kommande år men den här vintern blev det än tydligare att vi behöver mer kapacitet, särskilt för svarv och avisning, även på kort sikt.

Läs mer om vinterförberedelser under fliken ”Vinter” här på norrtagab.se

 
Norrtåg AB
X