Regionaltåget bidrar till ett mer demokratiskt samhälle

Att kunna delta i samhället, kunna röra sig fritt och ta del av det kulturutbud kan kännas som en självklarhet, men beroende på vem du är finns förutsättningar som försvårar. Tåget är öppet för alla, och suddar ut gränser mellan ekonomisk ställning, ursprung och funktionalitet.

Tåget bidrar till att tröskeln för att delta i samhället sänks, det gynnar oss alla. Och det är särkilt bra för de grupper som annars begränsas i sin rörelsefrihet, antingen på grund av funktionsvariationer eller exempelvis socioekonomiska förutsättningar. Förutsättningar för människor att styra sina egna livsval gör dem till mer aktiva medborgare, vilket är en grundförutsättning för god demokrati.

Att kunna resa på sina egna villkor, både till vardags och på fritiden, ger möjlighet till ett rikare liv för den som annars är beroende av andra för att ta sig runt. Här är vi stolta över vårt kontinuerliga arbete både för att utveckla trafiken, och för att alla ska kunna nyttja våra tåg på ett bra sätt oavsett funktionalitet.

Tillgänglighet med tåg bidrar också till att fler kan utvecklas inom sitt yrkesliv, och bidrar på så vis till att sudda ut barriärer för exempelvis löneutveckling. Visste du att andelen kvinnor som pendlar är högre? Där bidrar tåget till ett mer jämställt samhälle med lika möjligheter till försörjning och karriärutveckling.

För den som väljer att bo på mindre orter finns ofta ett mer begränsat utbud av kulturupplevelser, men genom tåget kan det överbryggas. Kulturen är en grundsten i demokratiskt och fritt tänkande, och både berikar och stärker medborgarnas engagemang. Här välkomnar vi samarbeten som gör att fler ska känna sig inkluderade i vårt samhälle och se möjligheter till en utvecklande och stimulerande tillvaro.

Demokrati

Mer tillgänglig kultur tillsammans med Riksteatern

Vem har möjlighet att uppleva kultur? Och kan vi göra kulturupplevelser mer klimatsmarta? I samarbete med Riksteatern och Vy arbetar vi för att utveckla kombinationen av kollektivt resande och kulturupplevelser i form av paketeringar och arrangemang.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link