Banarbeten och stora nederbördsmängder påverkade trafiken

Trafikkvaliteten har under året utmanats av försenade banarbeten, fordonsbrist och infrastrukturskador till följd av svåra väderförhållanden.

Punktlighetsstörningar som effekt av banarbeten och infrastrukturfel

För Norrtåg började sommaren med många förseningar som till stor del beror på banarbeten, framför allt i maj och juni, främst på Botniabanan. Det blir ofta följdförseningar på anslutande tåg som en effekt av banarbeten. Detta då banarbeten har en indirekt påverkan på omkringliggande infrastruktur med exempelvis ökade signalfel, spårfel, strömlöshet, hastighetsnedsättningar och liknande som ger störningar i trafiken. Punktligheten påverkas också av att resenärer bussas vissa sträckor, vilket innebär att tåg som går blir försenade till följd av att de väntar in bussar med resenärer förbi banarbeten. På Malmbanan har en uppdatering av signalsystemet ERTMS genomförts vilket har bidragit till kontaktledningsfel som skapat störningar och förseningar. I samband med våren och snösmältningen ökade även obehöriga i spår. Utöver detta var det under våren en del små bränder kring spåret som påverkat punktligheten. 

En linje som blev särskilt påverkad i augusti var Sundsvall–Storlien, då den drabbades hårt av stormen Hans. En stor del av tågbanan är inte trädsäkrad, vilket gjorde att träd föll över banan, drog med sig kontaktledningar och spärrade trafiken. När en linje påverkas så kraftigt blir det följdeffekter med hastighetsnedsättningar även på andra linjer, samtidigt som trafikeringen på Sundsvall–Gävle omlades till Mittbanan på grund av en urspårning vid Iggesund. I augusti skedde även en urspårning på Mittbanan av annan operatör (ej persontrafik).

Perioden januari–augusti var punktligheten inom fem minuter (RT+5) 85 procent . Detta är en bra bit under det nationella punktlighetsmålet om 95 procent (RT+5), medan punktligheten inom 15 minuter (RT+15) var betydligt bättre, med 94 procent. Mot bakgrund av att vi trafikerar sträckor som är längre än 30 mil är en punktlighet på 94 procent RT+15 att betrakta som relativt bra. Punktligheten varierar också mellan olika sträckor. Våra linjer i Norrbotten har normalt sett lägre punktlighet än i övriga trafiknätet. Detta beror oftast på utmaningar i infrastrukturen.

Försenade banarbeten stora nederbördsmängder ledde till inställda tåg

Under andra tertialet påverkades regulariteten av banarbeten på alla linjer. Till följd av att Trafikverkets nya system MPK inte möjliggjorde en tidsplan för det planerade banarbetet ökade antalet inställda tåg till följd av försenat banarbete. Det finns även fortsatta utmaningar med fordonen, men främst infrastrukturen i Norrbotten. Ett av fordonen i Norrbotten blev utsatt för vandalism, vilket innebar att fordonet inte var körbart under en längre tid. Sådana händelser påverkar givetvis möjligheten till reservfordon vid fordonsproblem.

Under sommaren ser vi effekterna av ett förändrat klimat i form av en torr vår med små bränder och solkurvor och av stora nederbördsmängder under senare delen av sommaren. Det blev en stor påverkan på infrastrukturen (främst Mittbanan) till följd av stormen Hans. Då linjen Sundsvall–Storlien inte är trädsäkrad hela vägen blir effekten av en sådan storm stor vad gäller regulariteten. Trafikverket har planer på att öka trädsäkringen på Mittbanan. Det sker genom att det skapas trädfria skötselgator som sträcker sig 20 meter utåt från spårets mitt. Träd som står i kantzonen och som riskerar att störa tågtrafiken om de faller avverkas också. Urspårning till följd av bristande banvallar, erosion, ras och skred har vi också fått uppleva konsekvenserna av då ett persontåg spårade ur mellan Iggesund och Hudiksvall (annan operatör). 

Det här är punktlighet

Statistiken över punktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter och 59 sekunder efter ankomsttiden enligt tidtabellen. 

Eftersom Norrtåg kör både korta och långa sträckor, mellan 3 och 47 mil, mäter vi även punktligheten inom 15 minuter (RT+15). De flesta tåg som är försenade mer än sex minuter ankommer till slutstationen inom 15 minuter.

Det här är regularitet

Regularitetsmåttet avser andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid samt persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen.

Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att fordonsfel under färd eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss. 

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link