Bättre kvalitet gav ökat resande

Resandet under första kvartalet 2018 gick ned till lägre nivåer jämfört med tidigare år. Den snörika vintern medförde många störningar vilket ledde till inställda avgångar och ett stort tapp av resenärer. Ett år senare gick resandet under det första kvartalet upp till normala nivåer, 22% fler reste med Norrtåg i år.

Förtroende för tågtrafiken är en förutsättning för att fler ska välja att resa med tåg. Ett tappat förtroende för tåget visades genom låga siffror i resandet under den snörika och kalla vintern 2018. Resandet återgick under april till det normala och året avslutades med något högre nivåer än tidigare år.

Under första kvartalet 2019 har resandeutvecklingen fortsatt uppåt och även jämfört med inledande kvartal 2017 syns en positiv resandeutveckling. Resandet ökade med 22% i förhållande till 2018 och 2% jämfört med 2017, vilket är en positiv signal för framtiden.

”Resandet ökade med 22% i förhållande till 2018, en positiv signal för framtiden.”

En kombination av normala vinterförhållanden, förebyggande åtgärder och planering skapade bra förutsättningar för Norrtågstågtrafiken under första kvartalet. Möjligheterna till snöröjning på banan var goda, då snöfallen mestadels var lokala. De förebyggande underhållsåtgärder som gjordes på fordonen gav bättre tillgänglighet för trafik, vilket i sin tur gav bättre trafikkvalitet och färre inställda avgångar.

Bra kvalitet i trafiken är en förutsättning för det fortsatta resandet. Att tågen går när de ska gå och är punktliga gör att resenärerna får förtroende för trafiken och därmed väljer att ta tåget.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link