Ökat resande trots tuff inledning på året

Trots att vinterförhållandena var bland de svåraste på många år och kommunikationen har brustit, har vi sett en stark efterfrågan på tågresor och en positiv resandetrend under det första tertialet 2024.

Foto: Brightnest

Under årets första fyra månader gjordes sammanlagt 551 923 resor med Norrtåg, en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Vintern 2023/2024 kännetecknades av ovanligt kalla temperaturer och stora mängder snö, vilket ledde till svåra trafikförhållanden i Norrtågland. Trafikverket stängde banorna norr om Umeå under några dagar, ett unikt beslut i Norrtågs historia. Stängningen av banan, sträng kyla och kraftiga snöfall påverkade trafiken i inledningen av året, men trafiken kunde snabbt återupptas och resandeökningen visar att det finns en stor efterfrågan att resa med tåg vintertid.

– Att resa med tåg är ett tryggt och säkert sätt att ta sig fram, inte minst under vintern i norra Sverige. Istället för att ge sig ut med bilen i snö, kyla och halka, kan våra resenärer känna sig säkra ombord på tåget.

Joakim Berg, vd på Norrtåg

Trots betydande utmaningar såg vi en ökning i resandet på fyra av Norrtågs sex linjer. På Norrtågs största linje Sundsvall–Umeå, med ett resande som utgör närmare hälften av Norrtågs totala resande, noterades en 3-procentig ökning av resandet jämfört med föregående år. En stor del av resenärerna på denna sträcka är arbets- och studiependlare, som utgör 47 procent av resandet.

Resandeutvecklingen på sträckan Umeå–Luleå fortsätter att vara stark, även om ökningen har avtagit något. Under första tertialet 2024 uppgick resandet till 36 182 resor, vilket är 2 procent lägre än föregående år men hela 90 procent högre än 2019. Resenärerna på sträckan består främst av studenter, affärsresenärer, värnpliktiga och besökare till Norrlands universitetssjukhus. I januari 2024 stoppade Trafikverket tågtrafiken norr om Vännäs på grund av extrem kyla, vilket tillfälligt påverkade resandet på sträckan.

Linjen Luleå–Kiruna visade en särskilt stark ökning i resandet med 9 procent högre än föregående år, vilket delvis beror på överflyttningen av resenärer från Nattåget till Norrtåg på grund av vinterns urspårning av ett godståg på Malmbanan. På linjen Umeå–Vännäs–Vindeln–Hällnäs ökade resandet med 3 procent och med ett utökat antal turer till Vindeln är det naturligt med en efterföljande resandeökning. Under våren inleddes ett banarbete på sträckan som påverkar resenärerna som pendlar från Vindeln och Hällnäs, då de hänvisas till ersättningsbussar och Länstrafikens bussar.

Luleå–Haparanda hade en betydande minskning av resandet, med 22 procent. Denna nedgång beror till stor del på att flera avgångar ställdes in på grund av svåra vinterförhållanden och att trafiken prioriterades på större linjer.

Flera av Norrtågs linjer visar tydligt säsongsbetonade resandemönster. Sundsvall–Storlien är en populär sträcka för turister och besöksresor under högsäsong och under tertialet ökade resandet med 3-procentig jämfört med föregående år. Trots denna ökning är resandet fortfarande 6 procent lägre än de höga nivåerna 2019, delvis på grund av en reducerad trafik efter olyckan i Järpen hösten 2023.

Trots en utmanande vinter har Norrtåg lyckats öka sitt resande under första tertialet 2024. Dock når inte den ackumulerade ökningen upp till prognostiserad nivå för tertialet, vilket delvis beror på den reducerade trafiken efter höstens olycka i Järpen. Norrtåg fortsätter att arbeta för att möta resenärernas behov och förbättra kvaliteten på vår trafik, med fortsatt fokus på förbättring av service och punktlighet, samt aktiviteter för att få fler att upptäcka tåget och öka det hållbara resandet på spåren.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link