Rekordresande visar på stark vilja att åka tåg

Resandet tog under året ett rejält kliv uppåt på många håll i Norrtågland och efterfrågan på att resa med tåg var stor. Efter årets slut kan vi konstatera att resandet 2023 var på rekordnivå.

Under det gångna året har vi för första gången på länge haft ett resande utan påverkan av pandemin. Den goda resandeutvecklingen som vi såg redan under 2022 har fortsatt under 2023 och efter årets utgång kunde vi konstatera att vi hade nått en ny resandenivå. Totalt sett uppgick antalet resor till 1 537 983 vilket är rekordnivå för Norrtåg, och 0,5 procent högre än 2019*. Fyra av sex sträckor hade ett högre resande under 2023, medan två sträckor hade ett resande som var något under 2019 års resande.

Resandeutvecklingen på Botnia-/Ådalsbanan, de längre sträckorna i Norrbotten och pendlingssträckan Umeå–Vännäs–Vindeln–Hällnäs har tagit fart under 2023. Resandet på Mittbanan har fortfarande inte nått upp till ’normal’ nivå, men utvecklingskurvan pekar mot att resandet sakta men stadigt ökar.

Det som utmanade resandet mest under året var problem kopplat till infrastruktur och svåra väderförhållanden. Även sena biljettsläpp under våren och sommaren gjorde att resandet gick ned under en period. De fördröjda biljettsläppen inför sommaren berodde på sena prognoser för banarbeten från Trafikverket, med enstaka dagars framförhållning.

– Det gjorde att man inte kunde boka sina biljetter i förväg, vilket skapade osäkerhet om tåget skulle gå. Men trots utmaningar med biljettsläpp och extremväder har vi haft ett starkt resande och vi ser att det finns en stor vilja att åka med tåget, säger Joakim Berg, vd för Norrtåg AB.

Ovädret Hans som drog in över norra Sverige i augusti orsakade många skador och störningar i tågtrafiken. Stora nederbördsmängder och översvämningar underminerade banvallen vilket ledde till en urspårning av ett persontåg (annan operatör) och att banan hölls stängd i över en vecka. Under året färdigställdes upprustningen och det tunga underhållet av X62-flottan vilket gjorde att det reducerade omloppet åter kunde sättas i trafik. Omloppet var tillbaka i september, men på grund av den tragiska olyckan utanför Järpen i oktober reducerades trafiken återigen med ett omlopp, på grund av de stora reparationsbehoven på fordonet.

I samband med tidtabellsskiftet i december utökades trafiken mellan Umeå och Vindeln samt mellan Sundsvall och Umeå. Fler turer i tidtabellen innebär att vi närmar oss timmestrafik mellan Sundsvall och Umeå, vilket ökar flextibiliteten för resenärerna. Utbudet mellan Umeå och Vindeln har fördubblats i den nya tidtabellen, vilket ökar flexibiliteten även på denna sträcka och möjligheterna för arbets- och studiependling mellan orterna. Efter bara två månader med den nya tidtabellen är det för tidigt att dra några större slutsatser om resandet, men det är glädjande att se ett tydligt ökat resande på sträckan i januari.

Början av 2024 innebar stora utmaningar för trafiken i hela Sverige och Finland. Även Norrtåg drabbades av ett ökat underhållsbehov på kort sikt, vilket ledde till behov att reducera trafiken under en kortare period. Resenärerna drabbades hårt då det även var utmaningar med att sätta in ersättningstrafik.

– Den största utmaningen var ändå att få fram rätt, tydlig och relevant information till våra resenärer. Många vittnar om mycket information men att det som krävdes för att du skulle veta hur det gick med din resa saknades i allt för stor utsträckning. Här måste vi bli många gånger bättre och har startat ett antal åtgärder för att resenären ska kunna få bra information när vädret inte tillåter att vi kör trafiken som normalt, avslutar Joakim Berg.

*Vi utgår från 2019 när vi jämför resande, då det är det senaste hela året utan pandemieffekter.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link