Resenärerna vill tillbaka efter pandemin

Trots att många har ändrat sina resvanor under coronapandemin vill majoriteten återvända till kollektivtrafiken när pandemin är över. Det visar resultaten från en temarapport som Svensk Kollektivtrafik har tagit fram.

Baserat på resultaten av Kollektivtrafikbarometern har Svensk Kollektivtrafik tagit fram en temarapport kring inställning och resebeteende till kollektivtrafiken med frågor kopplade till pandemin.

Äldre personer och personer som sedan tidigare har tillgång till bil och har växlat mellan att resa med bil och kollektivtrafik under pandemin är de som har förändrat sitt resande mest. De som inte har tillgång till bil har, även de, minskat sitt resande men gör de nödvändiga resorna med kollektivtrafik. De som normalt sett arbetspendlar, med antingen bil eller kollektivtrafik, har minskat sitt resande till och från arbetsplatsen.

Tryggheten hos resenären har minskat under coronapandemin, vilket är kopplat till oro för trängsel och smittspridning. Även nöjdheten över bemötande från ombordpersonal har minskat.

73 % av befolkningen uppger att de tror att de kommer att återgå till att resa i kollektivtrafiken på samma sätt som före pandemin.

Trots att resandet på många håll har halverats under pandemin uppger 73 % av befolkningen att de tror att de kommer att återgå till att resa i kollektivtrafiken på samma sätt som före pandemin. Bland kollektivtrafikresenärer uppger 79 % att sannolikheten är hög att återgå till tidigare resvanor efter pandemin. Bland bilister är motsvarande siffra 68 procent och bland växlare 78 %.

– Det är intressanta resultat och vi kan konstatera att det är stor sannolikhet att storstadsbor, yngre och medelålders kommer återvända, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

En betydande skillnad i sannolikhet för återgång till tidigare resvanor finns mellan storstad och landsbygd. Men undersökningen visar att relativt enkla åtgärder kan göra skillnad för de som uppgett en låg sannolikhet att återgå till tidigare resvanor med kollektivtrafik. Bland de med lägre sannolikhet uppger 43 procent att tillgång till handsprit är en åtgärd som kan få dem att återgå till tidigare resvanor.

Under våren kommer Svensk Kollektivtrafik att publicera en ny rapport som går in djupare på frågan om distansarbete och dess konsekvenser på resandet i framtiden.

Hos Norrtåg har antalet resandet har minskat med omkring -50 procent under pandemin. Många har till stor del arbetat hemifrån, men långt ifrån alla har den möjligheten och där har tåget haft, och har, en viktig funktion.

Många som vanligtvis reser med pendlarkort har under pandemin valt att köpa enkelbiljetter när de ska resa med Norrtåg. Trots det har minskningen av enkelbiljetter varit större än minskningen av pendlarkort. Norrtåg kommer fortsatt att följa utvecklingen och även följa upp eventuella förädnringar i resmönster och skillnader mellan olika grupper i samhället. Än går det inte att säga hur resandet kommer att se ut när restriktionerna minskar efter pandemin. Nuvarande restriktioner för kollektivtrafiken gäller till och med den 14 augusti.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link