Stor resandeökning under första kvartalet

Norrtåg följer regelbundet upp händelser och omständigheter som påverkar resandet och trafikkvaliteten. Under det första kvartalet 2022 har pandemiläget förändrats, coronarestriktionerna slopats och vi ser nu att resenärerna kommer tillbaka till tåget.

Resande vecka för vecka före och under pandemin. Nu ser vi att resandet är på väg tillbaka. Att resandet gick ned under vecka 16 beror på påsklovet inföll den veckan. Resandet går normalt sett ned under lov och semester.

Resenärerna kommer tillbaka efter pandemin

Vi ser under de första månaderna av 2022 att resenärerna börjar komma tillbaka till Norrtåg och att resandenivåerna på flera håll närmar sig ett normalläge. I den här kvalitetsrapporten jämförs resandet med det resande vi hade före pandemin, det vill säga det resande vi hade år 2019. Vi utgår alltså från 2019 som ett basår när vi gör jämförelser.

Den resandeökning som vi såg i slutet av 2021 har åter tagit fart efter en liten nedgång vid årsskiftet, då smittspridningen av coronaviruset var hög. Det låga resandet i början av kvartalet drog ned totalen och resandet blev något lägre än kvartal 4 2021. Jämfört med första kvartalet 2019 är resandet 29 procent lägre 2022, men vi har sett en stadig ökning både månad för månad från januari till mars, och vecka för vecka vidare in i april. Mellan vecka fem och 16 har resandet ökat 45 procent och uppgår till omkring 8 procent lägre än 2019 under de senast uppmätta veckorna.

Vintern medför utmaningar för trafiken i norr

Statistiken över punktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter och 59 sekunder efter ankomsttiden enligt tidtabellen. 

Eftersom Norrtåg kör både korta och långa sträckor, mellan 3 och 47 mil, mäter vi även punktligheten inom 15 minuter (RT+15). De flesta tåg som är försenade mer än sex minuter ankommer till slutstationen inom 15 minuter.

Under det första kvartalet 2022 uppgick punktligheten till 86 procent RT+5 minuter och 94 procent RT+15 minuter.

Orsaker till förseningar under kvartalet

  • Stört av annat tåg
  • Spårfel och uppkörd växel
  • Terminal-/plattformhantering
  • Svåra väderförhållanden med stora snömängder

Det är svårt att nå upp till hög punktlighet med de utmaningar som vintern medför i norra Sverige, men när våren kommer ser vi att punktligheten ökar.

Fordonsbrist en stor orsak till inställda turer

Regularitetsmåttet avser andelen persontåg som ställts in samma dag eller dagen före planerad avgångstid samt persontåg som startat, men av någon anledning inte kunnat gå till slutstationen. Att tågen ställts in kan bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att fordonsfel under färd eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss. 

Inställda turer blir bussersatta, vilket medför förseningar som leder till sena anslutningar och inväntan av resenärer. Detta är faktorer som tillsammans blir förseningsminuter. Ett försenat tåg är svårt att få in vid en ny, oplanerad tidpunkt på en bana med enkelspår och långa avstånd mellan mötesstationer. Då blir följden att annan trafik blir påverkad och många resenärer försenade.

Under första kvartalet 2022 uppgick regulariteten till 91 procent. Den största andelen inställda turer är kopplad till järnvägsföretaget och fordonsbrist. I januari orsakade fordonsbrist och personalbrist många inställda turer. Norrtåg har under coronapandemin varit förhållandevis förskonade från sjukdom bland personalen, men i januari var det många sjukdomsfall både hos ombordpersonal och i depån. Även kyla och svåra väderförhållanden med snö och regn orsakade frusna växlar och inställda turer. I februari var det brist på Coradior efter en rad skador, samt problem med X11. I detta fall prioriterades Umeå–Vännäs, vilket orsakade inställelser på Örnsköldsvik–Umeå, på grund av X11-brist. Även Regina hade många problem och skador i februari.

Några få inställda turer på en sträcka med få avgångar får stort genomslag i statistiken.

Ordlista förseningsorsaker

Driftledning: Trafikverkets driftledning

Följdorsaker: Bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av Norrtåg eller övriga operatörer. En stor andel följdorsaker utgör ”stört av annat tåg”.

Infrastruktur: Bland annat spårfel, växelfel, signalfel och fel på elanläggningar. Även banarbeten.

Järnvägsföretag: I det här fallet Norrtåg. Det kan till exempel handla om inväntan av resenärer från ankommande tåg.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom svåra väderförhållanden, olyckor, viltolyckor med mera.

Ordlista inställelseorsaker

Driftledning: Trafikverkets driftledning

Följdorsaker: Bland annat inställelser orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av Norrtåg eller övriga operatörer

Infrastruktur: Inställelser på grund av begränsningar i infrastrukturen

Järnvägsföretag: I det här fallet Norrtåg. Det kan gälla till exempel personalbrist, fel på fordon eller fordonsbrist. Fordonsbrist kan uppstå om det har blivit ett fel eller en skada på ett fordon och det behöver repareras. Det händer att ett fordon är inne för reparation i flera dagar, vilket gör att fordonstillgångar minskar och fordonsbrist kan uppstå.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom svåra väderförhållanden, olyckor, viltolyckor med mera

Banarbete ej överenskommet: Inställelser på grund av oplanerade banarbeten

Banarbete överenskommet: Inställelser på grund av planerade banarbeten

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link