Uppgradering av Internet ombord

Nedan följer en samlad beskrivning av vad uppgraderingen innebär.

• Norrtåg har uppgraderat internet ombord under hösten för att öka
kapaciteten genom att en ny, mer kapacitetsstark utrustning har
monterats på fordonen och det finns nu tre istället för en leverantör
av datakommunikation.

• Parallellt med Norrtågs uppgradering håller en av leverantörerna på
att uppgradera sitt nät i hela landet från 3G till 4G, denna
uppgradering är klar men intrimning pågår fram till 1 april 2016.

• Effekten är sammantaget att datakapaciteten ökar cirka 15 gånger

• Oavsett vilka åtgärder Norrtåg vidtar finns det begränsningar i de
mobila näten i form av hur tätt masterna står, bristfällig tillgänglighet
i tunnlar och tillgänglig ledig datakapacitet.

• Varje resenär erbjuds kostnadsfritt 100 MB per resenär och dygn,
åtminstone under en testperiod. Syftet är primärt att erbjuda en surfoch
email-tjänst och att försäkra sig kring att kapaciteten ska räcka
till alla resenärer eftersom kapacitetskrävande användning som t ex
streamad film och radio gör systemet tungt för alla. Den kapacitet
som finns tillgänglig ekonomiskt och tekniskt längs Norrtågs
bansträckningar måste balanseras till en rimlig nivå.

• Varje dag används internet ombord av cirka 2500 olika resenärer. Av
dessa använder 6 % hela surfpotten på 100 MB. Resenärer som
använder mer än 100 MB erbjuds att köpa till ett surfkort om SEK 29
för 200 MB/dygns giltighet, SEK 69 för 500 MB/veckas giltighet
samt 129 SEK för 1000 MB/månads giltighet.

• Internet ombord är under intrimning och systemet utvärderas
fortlöpande. Kapacitetsbegränsningen och prismodellen kommer att
utvärderas och eventuellt förändras inom kort.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link