Viktigt beslut om ny bro i Storlien

Trafiken mellan Jämtland och Norge har haft problem med en järnvägsbank men nu ska en ny bro byggas med byggstart 2016.

Trafiken mellan Jämtland och Trondheim har under en lång tid haft problem med en järnvägsbank, kallad Stora helvetet, på riksgränsen mellan Sverige och Norge. Banken som byggdes på 1800-talet har haft sättningar och var helt avstängd från trafik i 14 månader fram till mars 2015. Nu har Trafikverket beslutat om finansiering för att gå vidare med alternativet att bygga en bro som ska ersätta den nuvarande järnvägsbanken Stora Helvetet.

Arbetet går nu vidare med detaljprojektering och därefter produktion under 2016-2018. Broalternativet gör det möjligt för trafikering på sträckan i stort sett under hela byggtiden (underförutsättning att förstärkningsåtgärderna som gjordes 2014 håller till 2018). Nuvarande persontrafik kan bibehålla sina turer, men det gör det också möjligt för godstrafiken att återuppta transporter över svensk-norska gränsen.

En ny bro på sträckan är en av flera satsningar på Mittbanan. Nyligen lämnade Trafikverket tillsammans med offentliga aktörer i Västernorrland och Jämtland en ansökan till Tillväxtverket för medfinansiering för samlade investeringar på Mittstråket – från Sundsvall till Storlien och mot Norge. Totalbudget för den satsningen är på drygt 335 miljoner kronor, varav en stor del är åtgärder på och längs Mittbanan. Elektrifiering och spårbyte för hela sträckan Storlien-gränsen finns i Trafikverkets underhållsplan, och om möjligt görs det parallellt med brobyggnationen.

Banken har under en längre tid varit utsatt för rörelser/sättningar som Trafikverket har under ständig bevakning. Trafikverket utför mätningar på rörelserna och har sommaren 2014 installerat ett skredvarningssystem. Utredning och beredning för ny funktion på sträckan har pågått under 2015.

De åtgärder som är gjordes under 2014 ger banken en bedömd livslängd på 2-5 år. Rörelserna i spåret kommer att följas noga med regelbundna mätningar på plats och installerat skredvarningssystem. Regeringen har särskilt tilldelat 100 miljoner till detta.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link