Infrastruktur

Kiruna-Luleå (Malmbanan)

Malmbanan är en mycket speciell bana som går i fjällmiljöer och en stor del av sträckan i väglöst land. Sträckan trafikeras primärt av LKAB:s långa och tunga malmtåg men även persontrafiken är betydande med Norrtåg och nattågen. Det sker och kommer att ske betydande investeringar i främst nya eller förlängda mötesstationer som kommer att

Luleå-Umeå (Stambanan genom övre Norrland)

Sträckan är just nu utsatt för allvarliga störningar sedan januari 2014 då en större hastighetsnedsättning gjordes på en 17 mil lång sträcka. Hastigheten är nu nedsatt till 70 km/h jämfört med 160 km/h som mest normalt. Detta medför att restiderna har förlängts med minst 45 minuter. Bakgrunden är ett behov av spårbyte beroende på att nuvarande räls har allvarliga och många fel. Av olika skäl har inte spårbytet genomförts av Trafikverket som planerat utan just nu är prognosen att banan kommer att repareras under 2016-2018.

Lycksele-Hällnäs (Tvärbanan)

Tvärbanan är den enda banan som Norrtåg trafikerar som inte är elektrifierad och den trafikeras därför med dieselfordon. Sträckan är 65 km lång och saknar idag mötesstationer vilket gör trafikeringen sårbar vid störningar. De nya satsningar som planeras är därför en ny mötesstation i Åmsele som beräknas bli klar 2017.

Umeå-Sundsvall (Botniabanan och Ådalsbanan)

Botniabanan (Umeå-Västeraspby) invigdes i augusti 2010 och Ådalsbanan (Västeraspby-Sundsvall) i augusti 2012. Botniabanan är helt nybyggd med en bana byggd för hastigheter upp till 250 km/h. Ådalsbanan består dels av helt nya partier och i övrigt upprustade äldre bandelar. Två viktiga triangelspår kommer att byggas 2017-2020 i Bergsåker och Maland utanför Sundsvall.

Storlien-Sundsvall (Mittbanan)

Mittbanan är en äldre bana med stora skiftningar i standard. Regionen genomför nu tillsammans med Trafikverket ett större projekt ”Funktionella mittstråket” med stora satsningar på att öka kapaciteten och att korta restiderna. Detta ska främst ske genom olika trimningsåtgärder, nya stationer, bortplockade plankorsningar mm. En ny station planeras också i Nälden. Projektet ska genomföras fram till 2019.

På gränsen mellan Norge och Sverige vid Storlien finns en järnvägsbank som kallas ”Stora helvetet” och som har fått så stora sättningar så att banan var helt avstängd i 14 månader för att förstärka banken provisoriskt. Lösning på problemet ska vara klart 2018.

Luleå-Umeå (Norrbotniabanan)

Norrbotniabanan är det stora framtidsprojektet. Projektet avser en ny kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå via bland annat Piteå och Skellefteå. Projektet är nu i ett läge där EU har beviljat finansiellt stöd till att ta fram järnvägsplaner, det sista steget inför en byggstart. Målsättningen som finns från regering och Trafikverket är att en byggstart ska kunna ske 2018 av den första etappen Skellefteå-Umeå.

 
Norrtåg AB
X