Sju steg mot bättre punktlighet

Sverige behöver tydligare ansvarsfördelning och bättre drivkrafter för att förbättra tågtrafikens punktlighet. Ett nationellt mål för resenärens punktlighet kan bidra till att förbättra och systematisera arbetet. Det är några av de slutsatser och iakttagelser som riksdagens trafikutskott gör när de följt upp punktligheten för persontrafiken på järnväg.

Trafikutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp beslutade den 4 juni 2019 att följa upp punktligheten i järnvägstrafiken för persontransporter och att göra en internationell studie av punktligheten i några länder i Europa. I uppföljningen ingår också vissa frågor om underhåll av järnvägen.

Norrtågs initiativ till punktlighetsarbete ett exempel som studerats

Norrtågstrafikens punktlighet är i stort i linje med de nationella målsättningarna. Det stora undantaget över tid är punktligheten i Norrbotten och så särskilt på sträckan Kiruna–Luleå. För att komma tillrätta med punktligheten på sträckan har Norrtåg tagit initiativ till ett samverkansprojekt mellan Norrtåg, operatören och Trafikverket. I ett första steg har samtliga förseningsminuter, anmälda infrastrukturfel i Trafikverkets system och lokförarnas observationer samlats in och analyserats. Resultatet har blivit en lista med orsaker till förseningar. Norrtågs förslag är att gå vidare med en avsiktsförklaring, likt den som togs fram mellan MTR och Trafikverket för Stockholmstrafiken.

Sju iakttagelser och slutsatser 

Rapporten från Trafikutskottets utvärderingsgrupp sammanfattas med sju iakttagelser och slutsatser:

  1. Drivkrafter för ett systematiskt och uthålligt arbete för att förbättra punkt- ligheten behöver tydliggöras. Likaså behöver hinder i form av t.ex. otydlig ansvarsfördelning och begränsad styrning för att uppnå samhällsmål undanröjas.
  2. En översyn av ansvarsförhållanden, organisation samt användning av an- slag och intäkter som avser järnvägen behöver övervägas mot bakgrund av de brister som har uppmärksammats. Belysningen av ansvarsförhållanden när det gäller att vidta åtgärder för att förbättra punktligheten behöver om- fatta alla aktörer i järnvägssektorn. Ansvarsförhållanden behöver tydliggöras.
  3. Styrningen för att uppnå bättre punktlighet för järnvägstrafiken behöver utvecklas. Mål för såväl tågens som resenärernas punktlighet behöver övervägas på nationell nivå. Det är önskvärt att ett system för uppföljning och rapportering av resultat i förhållande till målen säkerställs. Uppföljning och rapportering behöver kopplas till vidtagna åtgärder och effekter på punktligheten.
  4. Det finns behov av att klarlägga och tydliggöra Trafikverkets myndighets- ansvar inom järnvägsområdet. I detta ingår också myndighetens ansvar ge- nom dess instruktion för att samverka med andra aktörer.
  5. Trafikverkets förmåga att genomföra it-projekt så att dessa leder till verk- samhetsnytta inom avsatt tid och fastställd budget behöver granskas. Det är därför önskvärt att regeringen vidtar åtgärder för att myndighetens resurser för att effektivisera och utveckla verksamheten används på ett bättre sätt än vad som framkommit i underlag från utredningar och granskningar och i denna uppföljning.
  6. Ekonomiska incitament för att åstadkomma en väl fungerande järnvägstrafik behöver undersökas.
  7. Regeringens rapportering till riksdagen behöver förbättras i frågor som är kopplade till punktlighet för trafiken på järnväg. Riksdagen behöver en tydlig bild av vilka åtgärder som vidtas och resultatet av dessa åtgärder för att bl.a. kunna förbättra punktligheten för järnvägstrafiken. Riksdagen har beslutat om en väsentlig anslagsförstärkning för järnvägssektorn. Resultatet av denna behöver rapporteras. Likaså behövs en tydlig återrapportering av resultat i förhållande till de transportpolitiska målen.

Läs hela rapporten

Läs mer om Norrtågs punktlighet och kvalitet

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link