Aktivt arbete för bättre trafikkvalitet

Norrtåg har i inledningen av året mött ovanligt stora utmaningar med kyla och stora snömängder, vilket påverkade fordonen, trafiken och resenärerna. Norrtåg fortsätter arbetet med att identifiera åtgärder som kan öka tillförlitligheten i trafiken för att säkerställa att våra resenärer får en trygg och pålitlig resa.

Foto: Brightnest

Under det första tertialet har Norrtåg mött stora utmaningar med förseningar och inställda turer på grund av en ovanligt hård vinter. Kyla och stora snömängder påverkade trafiken kraftigt, särskilt i Norrbotten. För att skapa goda förutsättningar för en bra trafik nästa vinter fortsätter Norrtåg arbetet med att identifiera problem samt genomföra åtgärder och initiativ för att stärka robustheten i trafiknätet. Det är olika faktorer som påverkar trafiken beroende på årstid och Norrtåg arbetar löpande med att följa upp och förbättra trafikkvaliteten under hela året.

Punktlighet

Under första tertialet 2024 var Norrtågs punktlighet 76 procent inom fem minuter (RT+5) och 89 procent inom femton minuter (RT+15). Våra linjer i Norrbotten har vanligtvis lägre punktlighet på grund av infrastrukturella utmaningar och få avgångar i förhållande till övriga linjer, vilket drar ned den genomsnittliga punktligheten.

Den snörika vintern och stränga kylan i januari påverkade punktligheten kraftigt. Trafiken norr om Umeå, särskilt Malmbanan, drabbades hårt av snöfall, isbildning och ovanligt låga temperaturer, vilket försämrade spåren, kontaktledningar och signalsystem. Vid stora snömängder kan Trafikverkets snöröjning av spår ta längre tid, vilket leder till förseningar i tågtrafiken.

Uppställda godsvagnar med hjulskador har blockerat mötesplatser, vilket förlängde gångtiderna och orsakade förseningar. Norrbottens trafik är beroende av Boden som ett centralt nav, och förseningar på Stambanan och Malmbanan påverkar hela trafiksystemet, vilket skapar tågköer och merförseningar.

Faktorer som påverkade punktligheten första tertialet:

  1. Kyla och snö: Januari bjöd på temperaturer lägre än 30 minusgrader på flera håll i systemet, vilket ledde till signalfel och växelfel samt hastighetsnedsättningar. Banorna norr om Umeå, särskilt Malmbanan, drabbades av snöstormar och isbildning.
  2. Brister i infrastruktur: Oväntade hastighetsnedsättningar på grund av tekniska problem med banan ledde till systematiska förseningar.
  3. Kapacitetsbrist i spåret: Godsvagnar med hjulskador blockerade mötesplatser längs banan, vilket minskade möteskapaciteten och skapade långa tågköer och orsakade därmed förseningar.
En tydlig skillnad i punktlighet på sträckor norr respektive söder om Umeå.

Regularitet

De stora snömängderna och låga temperaturerna i början av året ledde till att Trafikverket, för första gången, stängde samtliga banor norr om Vännäs. Detta gjordes på grund av risken för infrastrukturskador och av säkerhetsskäl för resenärerna. Avstängningen påverkade den totala regulariteten i januari och konsekvenserna av kylan varade i flera veckor.

Kylan och snön orsakade hjulskador och bromsproblem på fordonen, vilket ledde till fordonsbrist och inställda turer. De, tillsammans med viltskador var de främsta orsakerna till fordonsbrist i januari. För att hantera det beslutade Norrtåg att reducera trafiken under fyra dagar för att åtgärda skadorna, medan andra operatörer tvingades till längre reduceringar.

– Vi tog ett tidigt beslut att reducera trafiken för att ge underhållet möjligheter att komma ikapp och undvika ännu större slitage på fordonen. Genom att snabbt fatta detta beslut kunde vi snabbt komma tillbaka till ordinarie trafik när väl kylan släppte.

Linus Sedlacek Åkerlind, teknisk chef på Nortåg

I oktober 2023 inträffade en tragisk olycka utanför Järpen där ett Coradiafordon kolliderade med en lastbil, vilket resulterade i fordonsbrist och reducerad trafik under hela 2024.

En annan faktor som påverkat regulariteten är ökade infrastrukturfel kopplade till strömförsörjning och signalsystem. Detta har lett till flera spärrade banor och inställda avgångar, ofta med längre varaktighet än tidigare, vilket har försämrat regulariteten ytterligare.

Sundsvall–Storlien: Denna sträcka såg en 3-procentig ökning i resandet jämfört med föregående år, men punktligheten var 80 procent inom fem minuter. Regulariteten påverkades av fordonsbrist till följd av olyckan i Järpen.

Umeå–Luleå: Resandet stabiliserades på en hög nivå med en punktlighet på endast 54 procent inom fem minuter. Stora problem med infrastruktur och uppställda godsvagnar bidrog till de låga siffrorna.

Luleå–Kiruna: Denna sträcka hade de största utmaningarna med punktlighet, endast 41 procent inom fem minuter, på grund av omfattande hastighetsnedsättningar och andra infrastrukturella brister. Trots detta ökade resandet med 9 procent.

Luleå–Haparanda: Resandet minskade med 22 procent, och punktligheten var 56 procent inom fem minuter. Sträckan påverkades kraftigt av snöröjningsproblem och infrastrukturella fel.

Initiativ för förbättrad trafikkvalitet

Norrtåg fortsätter att arbeta för att förbättra trafikkvaliteten på flera fronter. Ett av de senaste i raden är att Norrtåg initierat ett samverkansforum kring trafiken på Mittbanan. Där lokförare från operatören och tågklarerare från Trafikverket får träffas för att diskutera och belysa deras bild över vilka utmaningar som finns i infrastrukturen och tillsammans identifiera potentiella kvalitetshöjande åtgärder från ett dagligt trafiknära perspektiv. Vidare har också Norrtågs operatör Vy initierat en ny tjänst i form av en punktlighetsansvarig som arbetar uteslutande med punktlighetshöjande åtgärder.

– Vi tror att en punktlighetsansvarig som enbart arbetar med att följa upp och analysera kvaliteten i trafiken kommer att få positiv effekt både på kort och lång sikt. Det gör att vi tillsammans med operatör och Trafikverket kan identifiera brister i exempelvis infrastruktur eller tidtabeller som påverkar vår kvalitet och därefter kunna åtgärda dessa.

Martin Högqvist, trafikchef på Norrtåg

Trots utmaningarna under vintern visar den totala resandeökningen att det finns en stor efterfrågan på att resa med tåg. Norrtåg förblir engagerade i att erbjuda en trygg och bekväm resa för alla sina resenärer och fortsätter att sträva efter att förbättra kvaliteten på trafiken.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link