Ökad rörlighet, skyfall och åsknedslag

Norrtåg följer regelbundet upp händelser och omständigheter som påverkar resandet och trafikkvaliteten. Under andra tertialet 2021 anar vi en försiktig ökning av resandet och väderrelaterade händelser påverkar trafiken.

Under andra tertialet är resandet med Norrtåg 11 % högre än i fjol. Räknat med september är resandet 5 procent högre. Skillnaden i resande jämfört med 2019, då resandet var normalt, har stadigt minskat under året, från -66 % i januari till -37 % i september. Detta visar en tendens att resenärerna sakta börja återvända.

Rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolorna upphörde att gälla den 1 april. Även universitet och högskolor får från och med den 1 juni bedriva undervisning på plats, trots det fortsätter de flesta universiteten med distansundervisning under hösten (enligt en artikel i Sveriges radio, 7 juni 2021).

För flyget har man sett en förändrad trend i resandet. Enligt Swedavias senaste statistik gällande procentförändringar i antal passagerare har resandet med flyg inrikes minskat med -33 % ackumulerat 2021, jämfört med 2020. I augusti var förändringen i stället en ökning med hela 82 %. Detta skulle kunna vara en indikation på att resandet och rörligheten i samhället ökar i stort, i takt med att vaccinationsgraden blir högre och restriktioner i samhället stegvis avvecklas.

Klimatförändringarna får redan idag konsekvenser för infrastrukturen. Stora nederbördsmängder ökar risken för erosion, översvämningar, ras och skred. Efter den snörika vintern såg vi kraftiga vårfloder och en ökad risk för översvämningar och eroderade banvallar. Under våren har det inträffat ett flertal spårfel på olika håll i infrastrukturen vilket medfört hastighetsnedsättningar och långa åtgärdstider.

Under sommaren har vi haft dagar med kraftiga skyfall och åsknedslag med bränder som medfört förseningar och inställda tåg. Värmeböljorna ger solkurvor och andra påverkan på infrastrukturen. I ett framtida klimat så räknar man med ökade nederbördsmängder i Norrtågland. I SMHI:s prognoser räknar man med upp till 40 procent mer i de nordligaste länen vintertid samtidigt som det övergår mer mot regn i stället för snö under vintertid. Detta påverkar vattendrag och erosion, vilket kan ge liknande effekter som vi sett under detta halvår.

Läs mer om trafikkvalitet här

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link