Samhällsvinster och ökad tillgänglighet

Under de senaste sju åren har Norrtågsförsöket och dess effekter utvärderats tre gånger i enlighet med avtalet om Norrtågstrafiken. Slutrapporten, som blev färdig i november, visar att Norrtågstrafiken har en fortsatt stadig resandeutveckling, den har positiva effekter på miljö och klimat samt skapar förutsättningar för en större och mer jämställd arbetsmarknad.

Efter snart tio år i trafik har Norrtågs verksamhet utvecklats på ett positivt sätt. Resandet har ökat och flera nya linjer har öppnats. Arbetet med att förbättra trafikkvaliteten och att utveckla trafiksystemet pågår kontinuerligt. Snabb persontrafik ger stora tidsvinster för resenärer och ökad tillgång till arbete, utbildning, kultur och samhällsservice.

Norrtågtrafiken har möjliggjort en stor överflyttning av persontrafik från bil, buss och flyg till tåg, vilket har medfört minskade koldioxidutsläpp samt minskade luftföroreningar. De positiva miljö-, klimat- och trafiksäkerhetseffekterna av Norrtågstrafiken under perioden 2013–2018 värderas till omkring en miljard kronor (beräknat med det högre kalkylvärde för koldioxidutsläpp som börjar gälla år 2020). Norrtågstrafiken bidrar därmed positivt till Sveriges klimat- och miljökvalitetsmål om att transportinfrastrukturen ska minska klimatpåverkan samt bidra till ökad hälsa. Genom att förbättra banstandard, tidtabeller och restider kan överflyttning till tåg öka ytterligare i framtiden.

Generellt har Norrtågstrafiken haft en mycket positiv resandeutveckling. År 2018 uppgick resandet till 1,4 miljoner, tolv procent bättre än trafikåret 2013, och hälften av resandet gjordes med olika typer av pendlarkort, skolkort inkluderat. Under år 2019 har resandet ökat ytterligare, vilket visar att det finns en fortsatt stor efterfrågan på att åka tåg.

Det ökade resandet genom åren är bland annat ett resultat av förbättrade tidtabeller, utökad service ombord och priskonkurrens på pendelkort. Operatören Vy Tåg AB (tidigare Svenska Tågkompaniet AB) har marknadsfört populära pendlingssträckor och erbjudit pendlare ett fördelaktigt pris.

En av det högindustrialiserade norra Sveriges stora utmaningar har varit att bidra till balanserade arbetsmarknader för kvinnor. Genomförda resvaneundersökningar visar tydligt att viktiga kompletterande arbetsplatser (särskilt Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus och även Sundsvall C, Härnösand station, Örnsköldsvik C, Boden C och Luleå C) nås betydligt bättre än tidigare, av främst kvinnor och unga människor.

En studie av hur andelen kvinnor i berörda kommuner i stråken har utvecklats mellan år 2005 (fem år före Norrtågsförsöket inleddes), 2010 (när trafiken inleddes), 2015 och 2018 visar att kvinnounderskottet har minskat i merparten av kommunerna. Detta indikerar, tillsammans med analysen av resvaneundersökningen och resandeströmmar till strategiska målpunkter, att Norrtågstrafiken bidragit till betydande positiva effekter för könsbalansen och därmed för den sociala hållbarheten i norra Sverige, vilket är i linje med Agenda 2030. 

Sammantaget visar resenärsutvecklingen i Norrtågssystemet och utvecklingen av arbetsmarknadssamspelet i regionen att eftersträvande samhällsmål successivt uppfylls allt mer. Norrtågstrafiken ger mycket stora bidrag till såväl funktions- som hänsynsmålet.

Läs hela slutrapporten i utvärderingen av Norrtågsförsöket 2019 här.

Anmäl dig för att ta del av aktuella händelser frånNorrtågland

LinkedIn Facebook Twitter Mail Link